Transitievergoeding nieuwe teelten Overijssel

Alleen aanvragers met nieuwe teelten in de gemeente Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Staphorst (Kop van Overijssel) kunnen aanvragen tot uiterlijk op 2 juli 2024 voor 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor meer informatie over vezelteelten verwijzen wij u door naar de ketenregisseurs genoemd op onze pagina nieuwe ketens.

Voor wie

Landbouwondernemingen.

Wat

Subsidie voor de omschakeling naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Landbouwondernemingen nemen nieuwe teelten op in hun teeltplan en werken mee aan kennis- en ketenontwikkeling en kennisdeling op het gebied van nieuwe teelten.

Waarvoor

Voor het telen van nieuwe teelten genoemd in Bijlage 1, inclusief de kennis- en ketenontwikkeling en kennisdeling ervan.

Met nieuwe teelten bedoelen wij: het telen van gewassen met weinig negatieve gevolgen voor milieu en klimaat en die bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige landbouw.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • Alleen aanvragers met nieuwe teelten in de gemeente Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Staphorst (Kop van Overijssel) kunnen voor deze aanvraagperiode aanvragen.
 • De aanvraag wordt ingediend voor:
  • minimaal 4 aaneengesloten jaren;
  • minimaal 1 hectare en maximaal 10 ha per aanvrager per jaar. 
 • De teeltactiviteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:  
  • het gaat om teelt van gewassen die staan genoemd in bijlage 1 en die voldoen aan de daarin genoemde voorwaarden; 
  • de teelt van de gewassen vindt plaats op gronden in Overijssel; 
  • de teelt past in het natuurlijk systeem van het gebied. Daarbij wordt het principe van bodem en water sturend gehanteerd. Het type bodem en watersysteem bepaalt welk type gewas waar goed past. In de drogere gebieden passen soorten die goed kunnen tegen droogte en in nattere gebieden teeltsoorten die passen bij natte gebieden. Dit staat uitgelegd in het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie;  
  • er wordt van minimaal 1 van de gewassen die staan genoemd in bijlage 1, jaarlijks minimaal 1 hectare geteeld. Er mag jaarlijks worden gewijzigd in de te telen gewassen, maar alleen als het gaat om gewassen genoemd in bijlage 1. U meldt dit via een wijzigingsverzoek. Let op: dit kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie;
  • het aantal geteelde hectares blijft jaarlijks minimaal hetzelfde. 
 • De activiteiten voor kennis- en ketenontwikkeling en kennisdeling voldoen aan de volgende voorwaarden: 
  • het gaat over de nieuwe teelt en de verwaarding ervan; 
  • het gewas wordt via de markt tot waarde gebracht (verwaarding). Die verwaarding vindt duurzaam, hoogwaardig en regionaal plaats. Dit betekent dat: 
   • er wordt geteeld met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor milieu en klimaat (duurzaam).  
   • alle delen (eiwitten, mineralen en vezels) van het gewas worden gebruikt en daar een afnemer voor wordt gevonden, zoals in de food-sector, maar ook in nieuwe sectoren als de bouw, infra, chemie en textiel (hoogwaardig).  
   • de verwerking en de afzet binnen een zo klein mogelijke straal rond de groeiplaats van het gewas is georganiseerd (regionaal). 
  • de opgedane ervaringen, kennis en nieuwe contacten op teelt en verwaarding worden gedeeld met andere landbouwondernemingen en kennis- en ketenpartners;  
  • er wordt met ketenpartners en kennisorganisaties gezamenlijk gewerkt aan het opzetten en verder brengen van de kennisinfrastructuur over nieuwe teelten. Dan gaat het bijvoorbeeld om activiteiten als het bijhouden van een teeltlogboek, het verzorgen van demo's en presentaties, gesprekken met afnemers en meedoen aan excursies, bedrijfsbezoeken of evenementen; 
  • er wordt gewerkt aan ketenontwikkeling. Dat houdt in dat de landbouwonderneming met andere ketenpartners meewerkt aan het tot stand brengen van ketens om met nieuwe teelten geld te verdienen. Er wordt samengewerkt aan het vinden van een passende afzetmarkt voor het gewas, zodat de landbouwonderneming een betere inkomenspositie heeft in de keten. Ook wordt geëxperimenteerd hoe de keten anders georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld door als landbouwondernemingen zelf (een) ketenschakel(s) uit te voeren. 
 • Bij de teeltactiviteiten en ketenontwikkeling wordt advies ingewonnen van deskundigen die aantoonbaar ervaring hebben op het gebied van nieuwe gewassen en de verwaarding daarvan. Bijvoorbeeld een loonwerker, agrarisch adviseur of medewerker verwerkingsfabriek. 
 • De volgende teeltactiviteiten komen niet voor subsidie in aanmerking: nieuwe teelten primair bedoeld voor veevoer, strooisel, dakbedekking of energieopwekking. 

De precieze voorwaarden en verplichtingen kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.25 Transitievergoeding nieuwe teelten Overijssel.

Extra toelichting

Aanvragers die al een meerjarig gewas hebben staan (aangeplant in 2023 bij Versnellingsprogramma Biobased) kunnen ook aanvragen voor deze regeling. Het gewas moet wel voldoen aan de genoemde voorwaarden in bijlage 1.

De subsidie kan gecombineerd worden met de Eco-regeling en paragraaf 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2024. Deze regeling is met name bedoeld om de landbouwonderneming te belonen voor de kennis- en ketenontwikkeling en kennisdeling. Er is geen aantoonbare overlap met de berekening van de vergoeding vanuit de Eco-regeling en de subsidies op basis van ANLb , waardoor stapeling of combinatie mogelijk is.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een schriftelijke verklaring waarin de landbouwonderneming aangeeft voor minimaal 4 jaar, vanaf 2024, nieuwe gewassen te telen zoals genoemd in bijlage 1.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? U kunt het format of het voorbeeld ook opvragen via het Overijssel Loket.

Hoe vraagt u aan?

Aanvragers met nieuwe teelten in de gemeente Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Staphorst (Kop van Overijssel) kunnen aanvragen het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is een vast bedrag per hectare per teeltjaar, zoals genoemd in bijlage 1. Dit is inclusief de bijdrage voor kennis- en ketenontwikkeling en kennisdeling.

Beschikbaar budget -GEWIJZIGD-

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld en geldt voor de volgende aanvraagperiodes:

 • voor de aanvraagperiode 2 januari 2024 tot en met 19 februari 2024: € 200.000,- (was € 150.000,-). Dit bedrag is bestemd voor aanvragers met nieuwe teelten in heel Overijssel.
 • voor de aanvraagperiode 24 februari 2024 tot en met 2 juli 2024: € 50.000,-. Dit bedrag is bestemd voor aanvragers met nieuwe teelten in de gemeente Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Staphorst (Kop van Overijssel).
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving