Mobiliteit Overijssel

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van projecten of subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma mobiliteit Overijssel (UVP). Projecten uit de doorkijktabel komen niet in aanmerking.

Direct aanvragen

Let op: reserveprojecten moeten uiterlijk 30 november 2023 voor 17.00 uur door ons ontvangen zijn.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • kan pas aanvragen nadat het Uitvoeringsprogramma is vastgesteld;
  • heeft het eigen aandeel in de projecten al geregeld. Dit blijkt uit een B&W besluit of een raadsbesluit;
  • moet binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening starten met de uitvoering van de activiteiten.
 • De voorbereiding en uitvoering van de activiteit mag gestart zijn nadat het project of subsidieprogramma bij de provincie is aangemeld om opgenomen te worden in het UVP.
 • De projecten:
  • zijn genoemd in het UVP;
  • staan niet in de doorkijktabel.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel.

Extra voorwaarde over de kosten
 • De personeelskosten en de kosten van derden komen voor subsidie in aanmerking.
 • De kosten van de voorbereiding en uitvoering die gestart zijn voor ontvangt van de subsidieaanvraag komen voor subsidie in aanmerking, maar alleen vanaf het moment dat het project of subsidieprogramma bij de provincie is aangemeld om opgenomen te worden in het UVP.
 • Kosten van personeel van de gemeente komen voor subsidie in aanmerking als het gaat om de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht van infrastructurele projecten.
 • Maximaal 15% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen bestaat uit kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht.
Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag. U kunt deze uploaden in het aanvraagformulier.

 • Als er sprake is van een subsidieaanvraag voor een project (inclusief Fietssnelweg):
  • een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken;
  • een projectbegroting;
  • het aanmeldingsformulier voor het project. Deze heeft u aangemaakt in CRM Verkeersinzicht Overijssel en kunt u als pdf downloaden.
 • Als er sprake is van een subsidieaanvraag voor een subsidieprogramma een projectplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format te gebruiken voor:
  • Verkeersveiligheid Gedragsbeïnvloeding. Deze heeft u aangemaakt in CRM Verkeersinzicht Overijssel en kunt u als pdf downloaden;
  • Verkeersveiligheid Centraal ingekocht. Deze heeft u aangemaakt in CRM Verkeersinzicht Overijssel en kunt u als pdf downloaden;
  • Verkeersveiligheid kleine Infra. Deze heeft u aangemaakt in CRM Verkeersinzicht Overijssel en kunt u als pdf downloaden.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Heeft u vragen of kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 75% van het eigen aandeel van de gemeente.
 2. De subsidie voor de Fietssnelweg F35 in Twente is maximaal 80% van het eigen aandeel van de gemeente.
 3. De subsidie is maximaal het bedrag dat is opgenomen in het UVP voor de betreffende project of subsidieprogramma.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 is: € 22.223.241,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving