Scan verduurzaming wagenpark

U kunt aanvragen tot uiterlijk 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in Overijssel.

Waarvoor

Subsidie voor het laten uitvoeren van een Zero Emissie Vervoer-scan (ZEV-scan) voor het gehele of een deel van een wagenpark vrachtvervoer.

Met ZEV-scan bedoelen wij: een scan die inzicht geeft in de operationele, technische en financiële haalbaarheid van zero emissie vrachtvervoer.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • laat de ZEV-scan binnen 6 maanden na subsidieverlening uitvoeren;
  • mag in de jaren 2021 tot en met 2024 samen maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • is nog niet gestart met de activiteit op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • De ZEV-scan wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde die:
  • deskundigheid kan aantonen op het gebied van ZEV-scans, vrachtvervoer over de weg en logistieke planning;
  • met een referentieproject niet ouder dan 12 maanden, kan aantonen kennis te hebben van het verduurzamen van een wagenpark voor vrachtvervoer;
  • onafhankelijk is van aanbieders van duurzame vrachtvoertuigen.
 • Deze subsidieregeling valt onder de regels van de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 5.10 Scan verduurzaming wagenpark van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een door de aanvrager bevestigde offerte of een opdrachtbevestiging van de ZEV-scan. Dit mag ook onder voorbehoud van de subsidieverlening zijn. In de offerte of opdrachtbevestiging staat dat de rapportage van de ZEV-scan minimaal de volgende informatie bevat:
  • een beschrijving van het huidige wagenpark en de wijze waarop dat wordt ingezet;
  • een beschrijving van de mogelijkheden voor inzet van zero-emissie voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur. Deze beschrijving bevat een toelichting op:
   • de economische haalbaarheid met een vergelijking van de Total Cost of Ownership. Total Cost of Ownership heet ook wel life cycle cost analysis of levensduurcyclus, waarbij niet alleen de aanschafkosten maar de gehele economische levensduur van duurzame vrachtvoertuig(en) ten opzichte van de huidige bestelwagens, bestelbussen, of vrachtwagens wordt berekend
   • de operationele haalbaarheid, met een vergelijking tussen de huidige werkwijze en de werkwijze met inzet van Zero-emissie voertuigen. Denk bijvoorbeeld aan de actieradius, de gevolgen van opladen voor de planning en de belading van het bestelwagens, bestelbussen, of vrachtwagens;
   • technische haalbaarheid, met een beschrijving van de technische mogelijkheden.
 • Een kort en bondig stappenplan invoering duurzame vervoersmiddelen met daarin een verwachte tijdsplanning.
 • De kosten van de uit te voeren ZEV-scan én wanneer de ZEV-scan wordt uitgevoerd.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is € 3.000,- per subsidieaanvraag.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 500,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is € 50.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving