Stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer

Let op: nieuw formulier.

Voor wie

Ondernemingen met een fysieke vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het verminderen van de vrachtkilometers over de weg.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

a. het uitvoeren van een onderzoek met een duidelijke vraagstelling;
b. de ondersteuning bij het uitwerken van een duidelijk idee tot een plan met oplossingen;
c. technisch, financieel of juridisch advies voor het uitwerken van een plan;
d. ondersteuning bij het invoeren van oplossingen in de vrachtkilometers over de weg te verminderen;
e. marktverkenning om te kijken welke partijen geïnteresseerd zijn om gebruik te gaan maken van de oplossing voor het verminderen van vrachtkilometers over de weg;
f. het uitvoeren van een experiment, waarbij het effect van het verminderen van de vrachtkilometers over de weg wordt gemeten.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De activiteiten:
  • mogen nog niet gestart zijn;
  • zijn voor een onderneming die fysiek in Overijssel is gevestigd;
  • zijn voor een ondernemingen die zelf ook betrokken is bij de activiteiten. Dit geldt niet voor het uitvoeren van experiment;
  • wordt opgesteld voor een onderneming die fysiek in Overijssel is gevestigd;
  • worden opgesteld door een deskundige die:
   • deskundigheid kan aantonen op het gebied van vrachtvervoer over de weg;
   • deskundigheid kan aantonen met een referentieproject niet ouder dan 12 maanden;
   • actuele kennis van duurzame en slimme logistieke oplossingen bezit;
   • onafhankelijk is van aanbieders van oplossingen.
  • gaan over minimaal één van de volgende oplossingsrichtingen die bijdragen aan het verminderen van de vrachtkilometers over de weg:
   • samenwerking tussen verschillende ondernemingen;
   • bundeling van vracht;
   • efficiënt vervoer;
   • digitalisering; of
   • alternatieve vervoersvormen.
  • moeten na subsidieverlening binnen 6 maanden uitgevoerd zijn.
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 5.11 Stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging mag ook onder voorbehoud van subsidieverlening.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 10.000,- per subsidieaanvraag voor een experiment en maximaal € 5.000,- per subsidieaanvraag voor alle andere activiteiten.
 • De subsidie is mimimaal € 1.000,- per subsidieaanvraag.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2021, 2022 en 2023 samen is in totaal: € 50.000,-. Een deel van dit bedrag is al verleend in 2021 en 2022.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving