Jonge bedrijfsopvolgers

Voor wie

Een familiebedrijf die ook een Mkb-onderneming is.

Familiebedrijf. Een bedrijf is een familiebedrijf als:

 • in het bedrijf meerdere leden uit één familie actief zijn; én
 • de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf in handen is van de tweede generatie of dat het bedrijf binnenkort wordt overgedragen naar een volgende generatie.

Wat

Subsidie voor investeringen in het bedrijf op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Daardoor kunnen familiebedrijven beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving.

Waarvoor

Voor de volgende investeringen van een familiebedrijf:

 • A: Vernieuwing of verbetering van het productieproces door digitalisering of gericht op verduurzaming.
 • B: Het op de markt brengen van een nieuw product of nieuwe dienst door digitalisering of gericht op verduurzaming.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 juni 2024 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De aanvrager kan maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De dagelijkse bedrijfsvoering van het familiebedrijf is overgenomen door een familielid in de eerste, tweede of derde graad die bij het indienen van de subsidieaanvraag:
  • jonger is dan 41 jaar. De dag waarop wij de aanvraag ontvangen zien wij als peildatum;
  • ook belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering van het familiebedrijf;
  • uiterlijk 2 jaar voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag minimaal 25% zeggenschap, verbonden aan het eigendom van het familiebedrijf, in handen heeft gekregen.
  • minimaal 25% eigenaar van het familiebedrijf is.
 • De investering draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf gevestigd in Overijssel.
 • Deze subsidieregeling past binnen de Algemene De-minimisverordening, de De-minimisverordening Landbouw of de De-minimisverordening Visserij.

Let op: één van de verplichtingen is dat u deelneemt aan een Leren-van-elkaar-kring die georganiseerd wordt door Hogeschool Windesheim. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.6 Jonge bedrijfsopvolgers.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan waarin minimaal staat:
  • een beschrijving van de investering;
  • een investeringsbegroting;
  • op welke manier de investering wordt gefinancierd;
  • op welke manier de investering bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf.
 • Een schriftelijke overeenkomst of statuten waaruit de zeggenschap van de bedrijfsopvolger en de ingangsdatum van deze zeggenschap blijkt.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder een subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw bedrijf dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Neem dan contact op met het Overijssel Loket.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket. Een adviseur kan vooraf beoordelen of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. 

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. De subsidies worden verleend totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De maximale behandeltermijn van uw aanvraag is 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 20.000,- per subsidieaanvraag.
 • De subsidie wordt niet verleend als de hoogte van de berekende subsidie minder dan € 10.000,- is.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 totaal: € 450.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 Actuele Wet- en regelgeving