Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel 2024

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Een gemeente, een waterschap, een stichting of een vereniging, een BV, een NV, maatschap of een v.o.f. die namens de samenwerkende partijen aanvrager is.

Wat

Subsidie voor activiteiten om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen uit veenweidegebieden tegen te gaan. Eventueel door een combinatie te maken met andere doelstellingen uit de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: onderzoek en kennisontwikkeling om veenoxidatie tegen te gaan, eventueel in combinatie met andere doelstellingen van de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel.
  Het doel is om kennis te ontwikkelen en te testen in de praktijk. De subsidie kan bijvoorbeeld ingezet worden voor inhuur van onderzoeksinstituten in combinatie met proefopstellingen op agrarische bedrijven in Noordwest Overijssel of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek; 
 • Activiteit B: een pilot waarmee in de praktijk wordt onderzocht hoe bestaande maatregelen tegen veenoxidatie kunnen werken op verschillende locaties met verschillende fysieke omstandigheden met betrekking tot de bodem en het watersysteem.
 • Activiteit C: een gebiedsinitiatief.
  Een gebiedsinitiatief is een initiatief van samenwerkende partijen in het gebied, om te zoeken naar oplossingen voor de problematiek van bodemdaling en veenoxidatie. Dit kan eventueel in combinatie met andere doelstellingen uit de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel. De subsidie kan bijvoorbeeld besteed worden aan interviews, verkenning, kennis delen of een schetsontwerp laten maken.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten.
 • De activiteiten worden uitgevoerd in het veenweidegebied van Noordwest Overijssel.
 • Minimaal 1 van de partners uit de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel is nauw betrokken bij het onderzoek, de pilot of het gebiedsinitiatief.
 • Er is een positief advies afgegeven door het Programmateam Noordwest Overijssel.
 • Deze subsidie voldoet aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Landbouwvrijstellingsverordening, de Algemene de-minimisverordening of de De-minimisverordening Landbouw.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.21 Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel 2024.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gesteld begrotingsformat te gebruiken.
 • Een door het Programmateam NWO ingevuld adviesformulier. De punten waarover het programmateam zal adviseren staan in een voorbeeldformulier.
 • Extra voor activiteit a (onderzoek): een beschrijving van de onderzoeksvraag en de aanpak van het onderzoek. 
 • Extra voor activiteit b (pilot) of activiteit c (gebiedsinitiatief): een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat wat het initiatief is, wat de doelstellingen zijn, wat er gedaan gaat worden, wie er betrokken zijn en wat het bijdraagt aan het draagvlak voor de opgaven van de gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel; 
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan?

Voordat u een aanvraag indient, moet er eerst een positief advies van het Programmateam Noordwest Overijssel zijn voor uw project

In het voorbeeldformulier ziet u wat u daarvoor moet doen en waar het Programmateam op toetst. Nadat u het formulier met een positief advies van het Programmateam heeft ontvangen, kunt u de subsidieaanvraag indienen.

Voor het indienen van de subsidieaanvraag maakt u gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie voor een pilot of gebiedsinitiatief is maximaal € 55.000,- per aanvraag. 
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is € 750.000,-. Er geldt een deelplafond van:  

 • € 300.000,- voor activiteit a (onderzoek);
 • € 450.000,- voor activiteit b (pilots) en activiteit c (gebiedsinitiatieven).
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving