Wonen en leefbaarheid

 • Flexpools versnellen woningbouw

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit door de voorbereiding van woningbouwprojecten te helpen versnellen.

 • Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel 2024

  Subsidie voor deelnemende gebiedspartners om samen te werken aan oplossingen voor de veenweideproblematiek. Dit is bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en de stikstofproblematiek. Om een toekomstplan te maken is meer kennis en ervaring nodig over welke maatregelen goed kunnen werken.

 • Gemeentelijk soortenmanagementplan voor natuurvriendelijk isoleren

  Subsidie voor het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP). Dit is een beleidsplan gericht op het versterken van de staat van instandhouding van beschermde soorten binnen een gemeente of enkele gemeenten. Het berust op ecologisch onderzoek, dat wordt opgesteld met als doel het dienen als onderbouwing voor het aanvragen van een vergunning van een verbod ten aanzien van beschermde soorten of hun voorplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren en voor het versnellen van de energiebesparende isolatie van de thermische schil van gebouwen in de gebouwde omgeving. Het betreft een plan voor ten minste de hele bebouwde kom in een gemeente

 • Samenwerking (voor)verkenningsfase koploperprojecten PPLG Overijssel

  Subsidie voor initiatiefnemers om te onderzoeken of het mogelijk is dat betrokken bedrijven, grondeigenaren en inwoners samen kunnen komen tot een aanpak om PPLG-opgaven in hun gebied te realiseren. Wij ondersteunen en faciliteren dit proces. De resultaten kunnen door ons gebruikt worden om het Provinciaal Programma Landelijk Gebied definitief te maken. Het initiatief moet genoemd zijn in Bijlage 1 die hoort bij deze regeling.

 • Samenwerking Provinciaal Programma Landelijk gebied Overijssel

  Subsidie voor de inzet van gebiedspartners in een gebiedsteam voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA).