Wonen en leefbaarheid

 • Flexibele huisvesting

  Subsidie voor tijdelijke en flexibele woonvormen voor spoedzoekers in Overijssel.

 • Flexpools versnellen woningbouw

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit door de voorbereiding van woningbouwprojecten te helpen versnellen.

 • Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel 2023

  Subsidie voor deelnemende gebiedspartners om samen te werken aan oplossingen voor de veenweideproblematiek. Dit is bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en de stikstofproblematiek. Om een toekomstplan te maken is meer kennis en ervaring nodig over welke maatregelen goed kunnen werken.

 • Gemeentelijk soortenmanagementplan voor woningverduurzaming

  Subsidie voor het opstellen van een Soortenmanagementplan (SMP) als onderbouwing voor een aanvraag voor een gebiedsontheffing (Wet natuurbescherming). Het SMP wordt gebruikt als basis voor soortenbescherming bij na-isolatie van particuliere woningen gedurende tien jaar. De na-isolatie kan zo op een natuur inclusieve manier worden gerealiseerd zodat populaties gebouw bewonende soorten worden beschermd. Belangrijk onderdeel is het versterken van het leefgebied van de beschermde soorten waarmee kaders ontstaan voor robuustere populaties. Dit draagt ook bij aan een grotere biodiversiteit.

 • Samenwerking Provinciaal Programma Landelijk gebied Overijssel

  Subsidie voor de inzet van gebiedspartners in een gebiedsteam voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA).

 • Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken

  Subsidie voor gemeenten voor de inhuur van ondersteuning bij het in beeld brengen van wat er speelt op vakantieparken in hun gemeenten.