Flexpools versnellen woningbouw

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad door de inhuur van tijdelijk personeel of inhuur van deskundigen.

Waarvoor

Voor:

 • Activiteit A: om woningbouwprojecten van gemeenten in Overijssel te ondersteunen en te versnellen.
 • Activiteit B: voor het opstellen van een lokale of regionale integrale woonzorgvisie.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 oktober 2024 voor 17.00 uur.

Voorwaarden
 • Het woningbouwproject is een woningbouwproject dat door de provincie aangemerkt is als een sleutelproject zoals opgenomen in de Regionale Woonagenda’s en Woondeals West Overijssel en Twente.
  De Regionale Woonagenda’s en Woondeals zijn te raadplegen via www.aanjaagteamwoningbouwoverijssel.nl. Sleutelprojecten zijn projecten met een betekenisvol effect op de betreffende stad of kern. Een sleutelproject draagt bij aan de doelen uit de woonagenda’s en aan het versnellen van de woningbouw door te starten met de bouw voor 2026.
 • De inhuur wordt ingezet voor één of meer van de volgende activiteiten:
  • de vergunningverlening van een woningbouwproject;
  • het voorbereiden van een woningbouwproject of herstructureringsproject. Hierbij kan ook rekening gehouden worden met onder andere de geldende regels voor de stikstofuitstoot; 
  • het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en marktpartijen. In de anterieure overeenkomst staan afspraken over de grond, de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan en de kosten die gemaakt worden om het bouwproject in de bestaande situatie in te passen. In de overeenkomst staat ook wie de kosten betaalt;
  • het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de procedures die erbij horen;
  • het ondersteunen van de gemeente om lokale of regionale integrale woonzorgvisies te realiseren. De woonzorgvisies gaan over betaalbare woningen met passende zorg en ondersteuning voor aandachtgroepen. De aandachtgroepen zijn statushouders, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, mensen met sociale of medische urgentie, mensen die uitstromen uit een intramurale zorginstelling, uitwonende studenten, woonwagenbewoners en ouderen.
 • U mag:
  • nog niet gestart zijn met de activiteiten.
  • in de indieningsperiode 2 januari 2023 tot 1 oktober 2023 maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 2.4 Flexpools versnellen woningbouw.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken dat u binnenkort kunt vinden op deze pagina.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U kunt aanvragen met het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Volledigheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 65.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget
 • Het subsidieplafond voor de jaren 2023 en 2024 is: € 1.845.923,-.
 • Het subsidieplafond geldt voor de indieningstermijn van 2 januari 2023 tot uiterlijk op 1 oktober 2024.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving