Gemeentelijk soortenmanagementplan voor natuurvriendelijk isoleren

Voor wie

Overijsselse gemeente of een Overijsselse gemeente die optreedt als aanvrager namens meerdere Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie voor het voorbereiden, opstellen, implementeren, uitvoeren en monitoren van een Soortenmanagementplan (SMP).

Met Soortenmanagementplan (SMP) bedoelen wij: een beleidsplan gericht op de instandhouding van beschermde soorten binnen een gemeente of enkele gemeenten. Het berust op ecologisch onderzoek, dat wordt opgesteld als onderbouwing voor het aanvragen van een vergunning van een verbod voor beschermde soorten of hun voorplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren. En ook voor het versnellen van de energiebesparende isolatie van de thermische schil van gebouwen in de gebouwde omgeving. Het betreft een plan voor ten minste de hele bebouwde kom in een gemeente.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit:

 • A: het deelnemen aan de pré-SMP-methodiek én het voorbereiden, opstellen, implementeren, uitvoeren en monitoren van een SMP.
 • B: het voorbereiden, opstellen, implementeren, uitvoeren en monitoren van een SMP.

Direct aanvragen

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Let op: u moet uiterlijk binnen 1 week na het indienen van de subsidieaanvraag, een aanvraag indienen voor een tijdelijke ontheffing op basis van een pre-SMP. Dit is een verplichting die hoort bij deze subsidieregeling.

Voorwaarden
 • Het SMP:
  • is de ecologische onderbouwing voor een gebiedsvergunning;
  • is erop gericht dat in ieder geval alle eigenaren van bestaande gebouwen, in minimaal de hele bebouwde kom van de betreffende gemeente gedurende 10 jaar gebruik kunnen maken van de gewenste gebiedsvergunning bij het isoleren van hun woning;
  • mag opgesteld zijn na 1 januari 2022.  
 • Het SMP bevat in elk geval de volgende informatie:
  1. beschrijving van de geplande activiteiten en en de gebruikers van de gebiedsvergunning;
  2. uitleg om welke verbodsbepalingen en om welke beschermde soorten het SMP gaat;
  3. onderbouwing van het wettelijk belang;
  4. onderbouwing van de alternatieve afweging;
  5. resultaten van een gebied dekkend (ecologisch) onderzoek; 
  6. kansen- en knelpuntenanalyse voor voorkomende soorten;
  7. effectbepaling;
  8. mitigatie- en compensatieplan met beperkingen om soorten te beschermen en leefgebieden te versterken; 
  9. monitoringsplan en bijsturing; 
  10. managementplan voor beheersing en administratie. 
   Deze punten worden in hoofdstuk 12 van de Handreiking soortenbescherming Overijssel toegelicht. Deze is op te vragen bij het Overijssel Loket
 • GEWIJZIGD: De gemeente kan vaker een aanvraag indienen, tot maximaal € 70.000,- voor het pré-SMP en maximaal het bedrag uit de projectenlijst voor het SMP voor de betreffende gemeente. De projectenlijst vindt u als bijlage 1 bij deze regeling.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.14 Gemeentelijk soortenmanagementplan voor natuurvriendelijk isoleren.

Verplichte bijlagen -GEWIJZIGD-

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • De offerte-uitvraag van de gemeente aan het ecologisch adviesbureau.
 • NIEUW: Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een kaart van het gebied waar het SMP betrekking op heeft. Als het een digitale kaart is dan moet het bestand voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven onder het kopje 'Eisen aan de Levering van Geografische Informatie'.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Eisen aan de Levering van Geografische Informatie 

Ter ondersteuning van de uitvoering van provinciale taken wordt het Geografisch Informatie Systeem (GIS), ESRI ArcGis pro gebruikt. Een deel van de daarbij noodzakelijke werkzaamheden wordt uitbesteed aan derde partijen. Voor de uit- en teruglevering van geografische gegevens is een goede technische en inhoudelijke afstemming van essentieel belang.  
Bij het verlenen van opdrachten is het belangrijk uit te gaan van de juiste specificaties, zodat het te leveren product aansluit bij de eisen die wij aan geografische informatie stellen.

Technische specificaties voor het leveren van geografische data

 • Distributieformaat: de geografische gegevens worden aangeleverd in ESRI shapefile, ESRI grid, File Geodatabase, GML of Geo-TIFF.
  Alle datasets, met uitzondering van 3D-modellen in TIN-formaat, dienen minimaal één legenda te bevatten. Dit is een ESRI ArcGIS layerfile (LYRX)
 • Coördinatenstelsel en projectie: de geografische gegevens aanleveren in het Rijksdriehoekstelsel (RD-stelsel). De eenheden zijn in meters.
 • Topologie en nauwkeurigheid: bij het digitaliseren of wijzigen van geometrieën moeten deze naadloos aan te sluiten (‘snapping’) zijn, of gebaseerd te zijn, op één van onderstaande basisregistraties:
  • TOP10NL.
  • BRK (Basisregistratie Kadaster)BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).
  • BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
  • Vlakbestanden:
   • Vlakken (polygonen) in een geo-dataset mogen elkaar niet overlappen.
   • Bij opdrachten waarbij een bepaald grondgebied volledig in kaart moet worden gebracht, moeten vlakken naadloos op elkaar aan te sluiten. Met andere woorden het gehele grondgebied moet bedekt zijn.
 • Domeinen: als er attributen worden meegeleverd die gecodeerd zijn, dan moeten de beschrijvingen opgenomen worden in de attribuuttabel of een losse domeintabel. De domeintabel moet een koppeling hebben met het gecodeerde attribuut.

Meta-informatie

Elke aangeleverde dataset moet zijn voorzien van metadata zoals beschreven in het ISO 19115 profiel. Het Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie beschrijft verplichte metadata en optionele metadata. Wij stellen de volgende optionele metadata verplicht: 

 • Doel van vervaardiging.
 • Datums van creatie dataset en datum laatste wijziging.
 • Contactpersoon data met adresgegevens.
 • Naam gerelateerde dataset.
 • Type relatie (indien van toepassing).
 • Ruimtelijk schema.
 • Algemene beschrijving.
 • Beschrijving van brondata.
 • Inwinningsmethode.
 • Gebruiksrestricties (eventuele beperkingen; data mag niet uitgeleverd worden: copyright, alleen uitleveren met verplichte bronvermelding etc.).
 • Beschikbaarheid (alleen intern beschikbaar of ook extern).

Ook stellen wij aanvullende eisen aan het invullen van onderstaande verplichte metadata-elementen: 

 • Samenvatting (beschrijving van de inhoud dataset, minimaal 3 zinnen Nederlandse tekst)
 • Beschrijving van alle toegevoegde velden in de attributentabel

Voor het aanleveren van de verplichte metadata kan ook gebruik gemaakt worden van het invulformulier dat via deze link te downloaden is: https://geo.overijssel.nl/geoportaal/docs/metaformulier_Overijssel.xlsx

Medium

De aanlevering van geografische informatie en GIS-producten vindt in overleg met ons plaats: 

 • Externe harde schijf.
 • Uitwisseling via web interface (online te downloaden).
 • Uitwisseling per e-mail (kleiner dan 10 MB).
Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage -GEWIJZIGD-
 1. De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie voor het deelnemen aan de pré-SMP-methodiek is maximaal € 70.000,-.
 3. De subsidie voor het opstellen van een SMP is maximaal het bedrag dat voor de betreffende gemeente is opgenomen in de Projectenlijst SMP, bijlage 1 bij deze regeling. Dit bedrag is exclusief btw.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 en 2025 samen is in totaal: € 4.094.949,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving