Samenwerking (voor)verkenningsfase koploperprojecten PPLG Overijssel

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 12 juni 2024 voor 17.00 uur of totdat het budget op is.

Voor wie

Voor een gemeente, een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een CV, een maatschap, een ZZP’er, een v.o.f. of een eenmanszaak. Zij kunnen alleen aanvragen als zij één van de deelnemende initiatiefnemers zijn of als zij namens een samenwerkingsverband aanvragen.

Bij een initiatief dient de aanvrager namens de deelnemers de aanvraag in en is daarmee ook de subsidieontvanger. De aanvrager is verantwoordelijk voor de verantwoording en verdeling van de subsidie en de daarmee samenhangende verplichtingen zoals Btw.
Bij een samenwerkingsverband dient de penvoerder namens alle deelnemers de aanvraag in. Alle deelnemers zijn subsidieontvangers en voor het eigen deel verantwoordelijk voor de subsidie. De penvoerder maakt de ontvangen subsidie over aan de deelnemers.

Waarvoor

Subsidie voor initiatiefnemers om te onderzoeken of het mogelijk is om samen tot een aanpak te kunnen komen om PPLG-opgaven in hun gebied te realiseren. Wij ondersteunen en faciliteren dit proces. De resultaten kunnen door ons gebruikt worden om het Provinciaal Programma Landelijk Gebied definitief te maken.

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van een voorverkenning of een verkenning waarmee de betrokken initiatiefnemers zich kunnen voorbereiden en kunnen positioneren op het  eventueel opstarten van een planuitwerkingsfase van een gebiedsproces.

Direct aanvragen

Verplichte prétoets

Voordat u de subsidie aanvraagt legt u uw initiatief voor aan het Programmateam PPLG. Het programmateam beoordeelt of:

 • het initiatief voldoende bijdraagt aan realisatie van de op dat moment geldende PPLG doelen;
 • de activiteiten doelmatig zijn;
 • de verhouding tussen de activiteiten en de kosten daarvan redelijk is; 
 • de hoogte van de gevraagde subsidie in relatie staat tot de gevraagde subsidies van andere initiatieven.
Voorwaarden
 • Uw initiatief moet genoemd staan in bijlage 1 bij deze subsidieregeling.
 • Er is een positief advies afgegeven door het Programmateam PPLG.
 • Per initiatief mag maximaal 1 keer subsidie aangevraagd worden voor de voorverkenning en maximaal 1 keer subsidie aangevraagd worden voor de verkenning op basis van deze subsidieregeling.
 • De activiteiten mogen gestart zijn na 1 september 2023 en moeten voor 31 december 2024 uitgevoerd zijn.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.23 Samenwerking (voor)verkenningsfase Koploperprojecten PPLG Overijssel.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlage(n) mee met uw aanvraag. U kunt deze uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken. In de begroting worden de kosten per activiteit duidelijk uitgelegd.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd (geldt niet voor waterschappen en gemeenten). Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Extra bijlagen

 • Als er sprake is van een aanvraag voor een voorverkenning: een activiteitenplan met een planning. Er wordt gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde format Start voorverkenningsfase. Deze ontvangt u van het Programmateam PPLG.
 • Als er sprake is van een aanvraag voor de verkenningsfase: een plan van aanpak voor de verkenning. Er wordt gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde format Plan van aanpak verkenningsfase. Deze ontvangt u van het Programmateam PPLG.
 • Als er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst. Een voorbeeld kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 10.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 en 2024 is totaal: € 1.605.000,-. Er geldt een deelplafond per PPLG-gebied:

 • € 300.000,- voor Noordoost Twente;
 • € 280.000,- voor West Twente;
 • € 205.000,- voor Vechtdal;
 • € 290.000,- voor Zuidoost-Twente;
 • € 300.000,- voor Salland;
 • € 230.000,- voor Noordwest Overijssel. 
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving

Meer informatie over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) leest u op onze provinciale website.