Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing

Voor wie

Transporteurs met transporten over provinciale vaarwegen in Overijssel.

Wat

Vergunningverlening voor transport van bijzonder transport over water en voor vaartuigen met afwijkende afmetingen.

Waarvoor

Als transporteur van bijzonder transport over water heeft u een vergunning nodig van de betreffende vaarwegbeheerder.
Voor het gebruik van een of meer provinciale vaarwegen in Overijssel door vaartuigen met afwijkende afmetingen, die niet vallen onder bijzonder transport, dient u bij ons ontheffing aan te vragen. Neem daarvoor contact op met overijsselloket@overijssel.nl

Voor de hele reis dient u een vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat. U doet dit via het Digitaal Loket Bijzonder Transport: http://www.rijkswaterstaat.nl/bijzondertransport

Voorwaarden

Aanpak bijzonder transport
Als transporteur van bijzonder transport over water heeft u een vergunning nodig van de betreffende vaarwegbeheerder. Voor uw gehele reis dient u een vergunning aan te vragen bij het Digitaal Loket Bijzonder Transport, via: www.rijkswaterstaat.nl/bijzondertransport.

Aanpak vaartuigen afwijkende afmetingen

U dient de ontheffing bij ons in als het gaat om het gebruik van de provinciale vaarwegen in Overijssel door vaartuigen met afwijkende afmetingen.

Wij hanteren eigen uitgangspunten en beleidsregels voor het toetsen van aanvragen om ontheffing voor zowel bijzondere transporten als vaartuigen met afwijkende afmetingen.

Zie contactgegevens.

Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan een aantal regels als u dicht in de buurt van bomen wil werken. Als dit voor u geldt, dan laten wij u dit weten. Zo beschermen we samen onze bomen.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor bijzonder transport op de vaarweg kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
het controleren van naleving van onze besluiten;
het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.


Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving