Borden (plaatsing van aanduidingsborden)

Voor wie

Particulieren, bedrijven of overheden die een aanduiding willen aanbrengen langs of boven de provinciale weg.

Wat

Een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, in stand houden, veranderen of verwijderen van een aanduiding of een melding voor een speciale aanduiding. Het gaat om de volgende aanduidingen:

Omgevingsvergunning

 • Informatiepanelen of activiteitenborden van gemeenten;
 • Aanduiding voor een Toeristisch Overstappunt (TOP);
 • Aanduiding voor een toeristisch object;
 • Aanduiding voor verzorgingsplaats;
 • Tijdelijke bewegwijzering voor verkeersbegeleiding.

Melding 

 • Buurtschapsborden, gemeentegrensborden, gebiedsaanduidingen, benamingen van rivieren/kanalen/bruggen, borden bebouwde kom, straatnaamborden, huisnummering, borden route gevaarlijke stoffen, aanduiding fiets-, wandel of ruiterroutes;
 • Mottoborden die gericht zijn op de beïnvloeding van het gedrag van weggebruikers;
   

Waarvoor

De omgevingsvergunning of melding heeft het doel de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de provinciale weg te waarborgen.

Activiteit

Wanneer u in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (onderstaande link) een vergunningaanvraag doet kiest u voor activiteit: 
"aanduidingsborden plaatsen - aanvraag vergunning"
en als u een melding wilt doen kiest u voor de activiteit:
"aanduidingsborden plaatsen - melding"


direct aanvragen of melden

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of het goedkeuren van een melding gelden voorwaarden. Deze verschillen per aanduiding. U vindt de voorwaarden in de Omgevingsverordening Overijssel 2024.

Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor het plaatsen van de aanduiding een omgevingsvergunning aan. Dit doet u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken.

In het geval van een speciale aanduiding dient u minimaal vier weken voor het plaatsen een melding in te dienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als de melding compleet is, ontvangt u binnen vier weken een reactie.

Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan een aantal regels als u dicht in de buurt van bomen wil werken. Als dit voor u geldt, dan laten wij u dit weten. Zo beschermen we samen onze bomen.

Kosten en onderhoud
Kosten plaastsing en onderhoud

U betaalt de kosten voor het plaatsen, onderhouden of verwijderen van de aanduiding. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, vernieling of diefstal door derden.

Leges

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor aanduidingen kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2023. Voor het indienen van een melding betaalt u geen leges.

​​​​​Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Beperken van toeristische aanduidingen

Als er veel borden langs de weg staan, leidt dit mensen af. Daarom mogen er niet te veel borden langs provinciale wegen staan. Als er toch te veel borden komen, kunnen wij die vervangen door één bord. Dat bord verwijst dan bijvoorbeeld naar drie campings, terwijl er eerst voor elke camping een apart bord was. Soms is het niet mogelijk om meerdere borden te vervangen door één bord. Zijn er meer bedrijven die aan de voorwaarden van de Omgevingsverordening Overijssel 2021 voldoen, dan zoeken we een andere oplossing. Wij besluiten welk bord mag blijven door te kijken naar:

 • de verkeersveiligheid op die plek;
 • de grootte van het bedrijf waar het bord naar verwijst. Dit wordt bepaald door het jaarlijkse aantal bezoekers of het aantal parkeerplaatsen;
 • de afstand van het bedrijf tot de provinciale weg.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over  privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken. 

Wet- en regelgeving