Ligplaats in provinciale vaarweg

Voor wie

Eigenaren of gebruikers van een stuk grond dat grenst aan de provinciale vaarweg (of daarvan slechts door een openbare weg is gescheiden) die een vaste ligplaats willen.

Wat

Ontheffing aanvragen voor een vaste ligplaats in de provinciale vaarweg. Als de ligplaats aangewezen is als een openbare ligplaats in het Verkeersbesluit ligplaatsen, dan is het aanvragen van een ontheffing niet nodig.

Waarvoor

De verplichting een ontheffing aan te vragen zorgt voor veiligheid en vlot verloop van het scheepvaartverkeer.

Direct aanvragen

Aanvragen van een ontheffing

Aanpak

U moet binnen minimaal acht weken voordat u een ligplaats wilt gebruiken, een ontheffing aanvragen. Binnen acht weken na ontvangst van uw ontheffingsaanvraag laten wij u weten of en onder welke voorwaarden wij u een ontheffing verlenen.

Voorwaarden

U komt voor een ontheffing in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden uit de Beleidsregel ligplaatsen Overijssel.

Particulier

U kunt een ontheffing krijgen voor een ligplaats die aan de overzijde van de vaarweg ligt als de woning niet anders dan per schip te bereiken is en het schip niet langer dan 8 meter is.

U kunt een ontheffing krijgen voor een ligplaats die grenst aan een stuk grond waarop uw woning staat of die slechts door een openbare weg daarvan is gescheiden als:

  • de afstand tussen de woning en de ligplaats niet groter is dan 20 meter;
  • het schip in de lengte langs uw stuk grond past met aan beide zijden minimaal 1 meter ruimte;
  • het schip geschikt en bedoeld is om mee te varen;
  • u kunt aantonen dat het schip van u is;
  • het schip bedoeld is voor persoonlijk gebruik door u of uw huisgenoten.
    ​​​​​Per stuk grond wordt maximaal één schip met een lengte tussen de 8 en 20 meter toegestaan.

Bedrijf

U kunt een ontheffing krijgen voor een ligplaats voor één of meerdere schepen. Dit kan als het stuk grond waarop uw bedrijf staat grenst aan de vaarweg of slechts door een openbare weg daarvan is gescheiden (hierop is maximaal 60 kilometer per uur toegestaan). De aanvullende voorwaarden zijn:

  • de ligplaats wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering;
  • het schip past in de lengte langs uw stuk grond met aan beide zijden minimaal 1 meter ruimte;
  • het schip is geschikt en bedoeld om mee te varen.
Vrijstelling van de ontheffingsplicht

In twee gevallen hoeft u geen ontheffing voor een ligplaats aan te vragen:

Particulier

Als particulier hoeft u geen ontheffing aan te vragen voor maximaal twee schepen (geen woonschepen) van elk maximaal 8 meter lang. Voorwaarde is dat de ligplaats op maximaal 20 meter afstand van uw woning ligt. Als tussen de woning en de ligplaats een openbare weg is gelegen, mag de snelheid op deze weg maximaal 60 kilometer per uur bedragen.

Bedrijf

Als ondernemer hoeft u geen ontheffing aan te vragen voor maximaal twee open schepen voor bedrijfsuitoefening (kano’s, roeiboten, punter, enz.) van elk maximaal 8 meter lang. Voorwaarde is wel dat het stuk grond dat van u is of dat u langdurig gebruikt direct aan de vaarweg grenst.

Let op

U kunt de ligplaats niet innemen als het uitzicht op of bij de vaarweg wordt belemmerd of de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in gevaar wordt gebracht.
Scheepvaartmeesters van de provincie Overijssel kunnen u hierop wijzen. U bent verplicht hun aanwijzingen op te volgen.

Werken rond bomen 

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan een aantal regels als u dicht in de buurt van bomen wil werken. Als dit voor u geldt, dan laten wij u dit weten. Zo beschermen we samen onze bomen.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor een ligplaats kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
het controleren van naleving van onze besluiten;
het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.


Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving