Werk / object / beplanting provinciale vaarweg

Voor wie

Particulieren, bedrijven of overheden die een werk, een object of beplanting willen aanbrengen op of dichtbij een vaarweg van de provincie.

Wat

Als u in, onder, over of dicht bij het water een werk, object of beplanting wilt aanbrengen, veranderen of verwijderen, dan is het verstandig om eerst te controleren wie de beheerder van deze vaarweg is. Is de vaarweg in beheer van de provincie, dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.  Een melding kan worden ingediend voor het aanbrengen van een werk, object of beplanting op de oever binnen een afstand van 10 meter van de vaarweg.

Voorbeelden van een omgevingsvergunning:

 • Het maken van een insteekhaven;
 • Het veranderen van de beschoeiing;
 • Het aanleggen van een brug over de vaarweg;
 • Het verwijderen van een aanlegsteiger.

Voorbeelden van een melding:

 • Het snoeien van beplanting op de oever;
 • Het plaatsen van een transformatorhuisje op de oever;
 • Het tijdelijk plaatsen van bouwhekken op de oever.

Waarvoor

De omgevingsvergunning of melding heeft het doel de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de (provinciale) vaarweg te waarborgen.

Activiteit

Wanneer u in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (onderstaande link) een vergunningaanvraag doet kiest u voor activiteit: 
"Activiteiten in beperkingengebied provinciale vaarwegen – Aanvraag vergunning"
en als u een melding doet kiest u voor activiteit:
"Activiteiten in beperkingengebied provinciale vaarwegen – Melding"


direct aanvragen of melden

 

Voorwaarden 
Voorwaarden omgevingsvergunning
 • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u belang heeft bij het aanbrengen van het werk, object of beplanting.
 • De vaarweg is bij ons in beheer.
 • Het te maken werk, object of de aan te leggen beplanting belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van een vaarweg en de doorstroming niet in gevaar. 
 • Het te maken werk, object of beplanting veroorzaakt geen schade aan de vaarweg.
Voorwaarden melding
 • U wilt een werk, object of beplanting aanbrengen op de oever binnen 10 meter van een vaarweg.
 • De vaarweg is bij ons in beheer.
 • De melding moet minimaal vier weken voor de start van de werkzaamheden gedaan zijn.

De overige voorwaarden vindt u in de Omgevingsverordening Overijssel 2024.

Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning aan. In het geval van een werk op de oever dient u minimaal vier weken voor de werkzaamheden een melding in.

 • Ga naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Doe de vergunningcheck. 
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet indienen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning (bedrijven en organisaties) of met DigiD (particulieren)
Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan een aantal regels als u dicht in de buurt van bomen wil werken. Als dit voor u geldt, dan laten wij u dit weten. Zo beschermen we samen onze bomen.

Termijn

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken. Als de melding compleet is , ontvangt u binnen vier weken een reactie.

Kosten en onderhoud

De aanleg, verandering of verwijdering is op kosten van de aanvrager. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het werk of de beplanting.

Leges

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een werk op of aan de vaarweg kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2023. Voor het indienen van een melding betaalt u geen leges.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie over een vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken. 

 

Wet- en regelgeving