Werk / object / beplanting provinciale weg

Voor wie

Particulieren, bedrijven of overheden die een werk, een object of beplanting willen aanbrengen in, op of bij een provinciale weg.

Wat

Omgevingsvergunning voor het aanbrengen, in stand houden, veranderen of verwijderen van een werk, een object of beplanting in, op of onder de provinciale weg of voor het maken van een verandering aan de weg.
Als u op, over, onder of dichtbij een weg een werk, object of beplanting wilt aanbrengen, in stand houden, veranderen of verwijderen dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 
Voorbeelden hiervan zijn:

 • het dempen of aanpassen van een bermsloot;
 • het maken van een wegaansluiting;
 • het plaatsen van een transformatorhuisje;
 • het tijdelijk aanbrengen van rijplaten.

Waarvoor

De omgevingsvergunning heeft het doel de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de (provinciale) weg te waarborgen.

Activiteit

Wanneer u in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (onderstaande link) een aanvraag doet kiest u voor activiteit: 
"Activiteit in beperkingengebied provinciale wegen – Aanvraag vergunning"


direct aanvragen

Voorwaarden
 • U bent belanghebbende, dat wil zeggen dat u belang heeft bij het aanbrengen van het werk, object of de beplanting.
 • De weg is bij ons in beheer.
 • Het te maken werk, object of de aan te leggen beplanting brengt de veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de weg niet in gevaar. 
 • Het aan te brengen werk, object of beplanting tast de weg niet aan. Een fietspad, berm en/of bermsloot zijn ook onderdeel van de weg.

De overige voorwaarden zijn te vinden in de Omgevingsverordening Overijssel 2024.

Aanpak

U vraagt minimaal acht weken voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning aan.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning (bedrijven en organisaties) of met DigiD (particulieren)
Termijn

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een reactie. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken.

Werken rond bomen

Sinds 1 januari 2024 hanteert Provincie Overijssel het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen. Dit betekent dat u moet voldoen aan de volgende regels:

 • U mag binnen anderhalve meter vanaf de kroonprojectie van een boom geen werk uitvoeren.
 • U mag binnen anderhalve meter vanaf de kroonprojectie van een boom niet rijden of parkeren met zware materialen. U mag deze hier ook niet opslaan.
 • U mag geen boomwortels verwijderen als die dikker zijn dan 5 centimeter.
 • U mag geen boomwortels frezen, hakken, lostrekken of doorscheuren.
 • Als u boomwortels met een dikte tussen 2,5 en 5 centimeter moet doorzagen, doorknippen of afsteken, dan doet u dat haaks op de groeirichting van de boomwortel.

Deze regels staan ook in de Omgevingsverordening Overijssel 2024, in afdeling 3.8 Mobiliteit. En in bijlage 18 (XVIII) staat de bomenposter. Daarop kunt u zien wat de kroonprojectie van een boom precies is. Op de poster staat ook een indicatie van de minimale graafafstand vanuit het midden van de boom.

Kunt u niet voldoen aan deze regels, maar is het wel noodzakelijk dat u op die specifieke plaats (graaf)werkzaamheden uitvoert? Dan moet u een Bomen Effect Analyse laten uitvoeren door een erkend bureau. Die analyse moet aantonen dat de stabiliteit en levensvatbaarheid van de boom niet worden aangetast.

Kosten en onderhoud

De aanleg, verandering of verwijdering is op kosten van de aanvrager. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het werk of de beplanting.

Leges

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een werk op of aan de weg kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2023. Voor het indienen van een melding betaalt u geen leges.

 Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie over een vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd omgevingsvergunningen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken. 

Wet- en regelgeving