Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

Voor wie

Complexe bedrijven zoals een chemische fabriek of een grote afvalverwerker 

Wat

De Omgevingswet gebruikt de term complexe bedrijven voor bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten van het bedrijf ernstig nadelig zijn voor het milieu. Daarom gelden er onder de Omgevingswet speciale verplichtingen en voorschriften waar zo'n bedrijf aan moet voldoen.

Afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geeft aan welke activiteiten onder de term complexe bedrijven vallen. Dit zijn:

 • Seveso-inrichtingen
 • een aantal IPPC-installaties met groete milieugevolgen of een hoog milieurisico
 • een aantal andere activiteiten met bovengemeentelijke milieugevolgen of een hoog milieurisico          

Waarvoor

De omgeving moet zo min mogelijk nadeel hebben van complexe bedrijven. Daarom moeten deze bedrijven een vergunning aanvragen.  Het bevoegd gezag is bijna altijd de provincie. 

Direct aanvragen

Voorwaarden

De criteria voor de beoordeling van een aanvraag zijn:

Integrale aanpak milieuverontreiniging

Het bedrijf moet de milieuverontreiniging door zijn activiteit integraal voorkomen of beperken. Door deze beoordelingsregel ligt de nadruk op een integrale aanpak.

Hoog niveau van bescherming hele milieu bereiken

De activiteit mag geen uitstoot (in vaktaal: emissies) in de lucht, het water en de bodem veroorzaken.

Alle passende preventieve maatregelen treffen

Het bedrijf moet alle passende preventieve maatregelen nemen. Dit zijn maatregelen die milieuverontreiniging voorkómenoud

De beste beschikbare technieken toepassen

Het bedrijf moet de beste beschikbare technieken (BBT) toepassen om de leefomgeving te beschermen. Bij BBT gaat het om de meest doeltreffende technieken en maatregelen die de emissies van een milieubelastende activiteit zo veel mogelijk voorkomen. Of als dat niet mogelijk is, de emissies zoveel mogelijk beperken.

Geen significante milieuverontreiniging veroorzaken

Verborgen inhoudEen milieubelastende activiteit mag geen beduidende (in vaktaal: significante) milieuverontreiniging veroorzaken.

Beoordeling gaat ook over te verwachten ontwikkelingen

Bij de beoordeling gaat het om de bestaande omgeving. Maar ook om ontwikkelingen in de omgeving van de milieubelastende activiteit die redelijkerwijs te verwachten zijn.

Lokale regels

Bij de beoordeling op significante verontreiniging moet ook rekening gehouden worden met lokale regelgeving zoals het omgevingsplan of de waterschapsverordening

Energie doelmatig gebruiken

Het bedrijf moet bij het uitvoeren van de milieubelastende activiteit de benodigde energie doelmatig gebruiken.

Maatregelen treffen tegen ongevallen

Het bedrijf moet alle nodige maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.

Maatregelen bij einde milieubelastende activiteit treffen

Bij het einde van de milieubelastende activiteit moet het bedrijf maatregelen nemen om milieuverontreiniging van het terrein te voorkomen of te beperken.

 

Aanpak
Vooroverleg

Graag gaan wij met u in overleg voordat u een aanvraag indient. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Voor het inplannen van een vooroverleg belt u: 038 499 88 99 keuze 2.

Welke vergunning heeft u nodig

In de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), via https://www.aimonline.nl/ controleert u welke vergunning nodig is. U beantwoordt vragen over uw activiteiten. U krijgt meteen een overzicht van de milieuregels en maatregelen van het Activiteitenbesluit die gelden voor uw bedrijf. U weet dan welke onderstaande actie daarbij hoort:

 • Een melding Activiteitenbesluit indienen.
 • Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen.
 • Een volledige omgevingsvergunning aanvragen.
Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de buurt wonen of bedrijven die vlakbij staan. Overleg ook vooraf met de gemeente én met de provincie waarin het bedrijf gevestigd is. Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning
Termijn

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

Standaard procedure

De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen acht weken een beslissing. De beslistermijn mag één keer verlengd worden met maximaal zes weken. 

Uitgebreide procedure

De (mogelijke) impact op de omgeving is groot.  Bij de uitgebreide procedure duurt het gemiddeld zes maanden voordat Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet soms ook de impact op de omgeving verder worden onderzocht. 

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel 2023.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Vragenformulier Bibob

Bedrijven uit de afvalbranche die een omgevingsvergunning onderdeel milieu aanvragen moeten een vragenformulier Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) invullen.
Daarmee bewijst het bedrijf dat het volgens de wet handelt en/of gaat handelen. Ga hier naar het vragenformulier BIBOB en stuur het als bijlage mee met uw aanvraag.

Beleidsregel geurhinder

Voor bedrijven die geurhinder kunnen veroorzaken is provinciaal geurbeleid vastgesteld. Daarmee krijgen bedrijven en hun omgeving duidelijkheid over de manier waarop geur wordt beoordeeld.
De Beleidsregel geurhinder geldt bij het verlenen van vergunningen en voor het maken van voorschriften op maat. Hij geldt niet voor veehouderijen of geurbronnen die onder het Activiteitenbesluit vallen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens
 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en omgevingsvergunningsaanvragen;
 • het behandelen van meldingen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving