Omgevingsvergunning

Voor wie

Eigenaren van bedrijven, bedrijfsleiders, milieucoördinatoren of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Vergunning bij bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dit is één vergunning voor alle activiteiten binnen de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning kan verplicht zijn. Bijvoorbeeld als een bedrijf op een bepaalde plek iets wil slopen, (ver)bouwen, oprichten of gebruiken.

Waarvoor

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat voor welke activiteiten een omgevingsvergunning verplicht is.

Direct aanvragen via het Omgevingsloket

Aanpak
Vooroverleg

Graag gaan wij met u in overleg voordat u een aanvraag indient. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Voor het inplannen van een vooroverleg belt u: 038 499 88 99 keuze 2.

Welke vergunning heeft u nodig

In de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), via https://www.aimonline.nl/ controleert u welke vergunning nodig is. U beantwoordt vragen over uw activiteiten. U krijgt meteen een overzicht van de milieuregels en maatregelen van het Activiteitenbesluit die gelden voor uw bedrijf. U weet dan welke onderstaande actie daarbij hoort:

  • Een melding Activiteitenbesluit indienen.
  • Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen.
  • Een volledige omgevingsvergunning aanvragen.
Aanvraag

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket via het formulier 'Direct een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijke Omgevingsloket' te vinden op deze pagina.

Behandeltermijn reguliere procedure

De behandeltermijn is maximaal acht weken. Deze termijn mogen we één keer met zes weken verlengen. Onder de reguliere procedure vallen bijvoorbeeld het bouwen van een bouwwerk, het slopen van een bouwwerk of het kappen van een boom. Indien de vergunning niet op tijd is verstrekt, krijgt u 'automatisch' een vergunning (de vergunning is dan 'van rechtswege' verleend). In deze procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Een fatale termijn is een in de wet afgesproken periode waarin iets gedaan of geregeld moet worden en waaraan partijen zich moeten houden.

Behandeltermijn uitgebreide procedure

De behandeltermijn is maximaal 6 maanden. Deze termijn mogen we één keer met zes weken verlengen. De uitgebreide procedure is voor projecten die ingewikkelder zijn. Vaak zijn daarbij een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bedrijf dat van het bestemmingsplan afwijkt of voor het onderdeel milieu. In de uitgebreide procedure geldt de fatale termijn niet. Een fatale termijn is een in de wet afgesproken periode waarin iets gedaan of geregeld moet worden en waaraan partijen zich moeten houden.

Kosten

Hoeveel een omgevingsvergunning kost, ligt aan de activiteiten. Een overzicht van de kosten staat in de tarieventabel leges van de Belastingverordening Overijssel.

U vindt de belastingverordening onder het kopje Wet- en regelgeving.

Ativiteitenbesluit

Bedrijven die onder het 'Activiteitenbesluit' vallen doen een melding Activiteitenbesluit. Een aanvraag om omgevingsverguning (onderdeel milieu) is vaak niet nodig.

Vragenformulier Bibob

Bedrijven uit de afvalbranche die een omgevingsvergunning onderdeel milieu aanvragen moeten een vragenformulier Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) invullen.
Daarmee bewijst het bedrijf dat het volgens de wet handelt en/of gaat handelen. Ga hier naar het vragenformulier BIBOB en stuur het als bijlage mee met uw aanvraag.

IPPC Tool

IPPC-installatie aanwezig?

Om te bepalen of sprake is van een Integrated Pollution and Prevention Control (IPPC) gebruikt u de Handleiding bepalen BBT voor industriële IPPC-installaties van Kenniscentrum Infomil. Hiermee kijkt u of er binnen uw bedrijf één of meer activiteiten zijn met de drempelwaarden uit Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (europa.eu).

Gebruik de IPPC-Tool bij een aanvraag

Maak bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gebruik van de IPPC TOOL. Ga naar de Tool.

De IPPC-richtlijn is onderdeel van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De richtlijn bestaat om verontreinigingen door industriële activiteiten te verminderen. Alle milieu-onderwerpen (bijvoorbeeld lucht, afval, water, bodem) worden in relatie tot elkaar bekeken. Hiermee wordt bescherming van het milieu in zijn geheel bereikt.

Beleidsregel geurhinder

Voor bedrijven die geurhinder kunnen veroorzaken is provinciaal geurbeleid vastgesteld. Daarmee krijgen bedrijven en hun omgeving duidelijkheid over de manier waarop geur wordt beoordeeld.
De Beleidsregel geurhinder geldt bij het verlenen van vergunningen en voor het maken van voorschriften op maat. Hij geldt niet voor veehouderijen of geurbronnen die onder het Activiteitenbesluit vallen.

Meer informatie vindt u in de beleidsregel geur bedrijven (niet veehouderijen) Overijssel 2018.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving