Ontgrondingsvergunning functionele ontgronding

Voor wie

Loonwerkbedrijven, agrariërs, natuurbeheersorganisaties, aannemers in de bouw en particulieren.

Wat

Aanvragen van een ontgrondingsvergunning. Een ontgronding is een verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem. Hiervoor is meestal een vergunning nodig.

Waarvoor

Door een ontgronding treden mogelijk ongewenste effecten en hinder op voor de omgeving. Om dit te voorkomen zijn er voorwaarden voor de aanpak van een ontgronding. Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u een vergunning. Hierin staan voorschriften om ongewenste effecten te voorkomen.

Direct aanvragen

Direct wijzigen

Voorwaarden
U krijgt in principe een vergunning als:
 • Alle betrokken eigenaren van het terrein instemmen met de ontgronding waarvoor u de ontgrondingsvergunning aanvraagt. U toont dit aan.
 • De ontgronding, voor de door u gewenste functie, niet dieper of groter dan nuttig en nodig is. Informatie over wat nuttig en nodig is, vindt u in de handleiding functionele ontgrondingen (te vinden onder het kopje Meer informatie).

In deze handleiding vindt u de inrichtingsvoorwaarden voor de meest voorkomende functionele ontgrondingen op basis van praktijkervaringen, materiedeskundigheid en literatuuronderzoek. Deze voorwaarden vormen de basis voor de beoordeling van een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning. Wij wijken niet van deze voorwaarden af tenzij wij of een initiatiefnemer met een onderbouwing aantonen/aantoont dat dit in het belang van de functionaliteit nodig is.

 • Uw redenen voor ontgronding moeten zwaarder wegen dan andere belangen die bij de ontgronding betrokken zijn. Wij zijn verplicht alle belangen te onderzoeken en beslissen pas na de uitkomst van dit onderzoek. Deze verplichting staat in de Ontgrondingenwet (zie onder Wet- en regelgeving).
U krijgt geen vergunning als:
 • De maatvoering van de ontgronding (diepte, oppervlakte) niet functioneel is.
 • U het aanvraagformulier niet volledig invult.
 • Wij na onderzoek en belangenafweging beslissen dat het belang van de ontgronding niet groot genoeg is.
Aanpak
Overleg vooraf

Graag gaan wij met u in overleg voordat u een aanvraag indient. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Bel voor het inplannen van het vooroverleg met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 kies 2.

Starten

Zes weken na ontvangst van de vergunning. Belanghebbenden mogen namelijk binnen deze zes weken bezwaar maken of in beroep gaan.
Daarnaast mag een belanghebbende in deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening (een schorsing) indienen. U mag dan niet beginnen met de ontgronding en wacht eerst de uitspraak van de rechter af.

Aanvragen

Gebruik het formulier Aanvraag functionele ontgrondingsvergunning op deze pagina. Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u één keer de kans om deze aan te vullen. In dit geval wordt de beslistermijn verlengd.

Eerder starten

U wilt starten binnen zes weken na ontvangst van de vergunning. Dit mag alleen in spoedsituaties. Gebruik hierbij het aanvraagformulier en vraag daarin ook om een machtiging. Als de vergunning met machtiging is verleend, mag u onmiddellijk met de uitvoering beginnen. Dat is niet zo bij een voorlopige voorziening (een schorsing van de machtiging).

Kosten

De kosten (leges) voor een ontgrondingsvergunning staan in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel (zie het kopje Wet- en regelgeving).
Het gaat om kosten voor het behandelen van de aanvraag. Bij het volgen van de normale procedure betaalt u ook de advertentiekosten (tot een bepaald maximum) voor het bekendmaken van het besluit in dagbladen en de Staatscourant.

Termijn
Normale procedure tenzij korte procedure

Wij behandelen uw aanvraag volgens de normale procedure op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, tenzij in de Omgevingsverordening is vermeld dat de korte procedure van toepassing is. Zie paragraaf 3.3.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017.

Normale procedure

Binnen drie maanden na ontvangst van de complete aanvraag stellen wij een ontwerpvergunning op. Via advertenties in diverse kranten wordt dit besluit bekend gemaakt. Ook ligt het besluit voor iedereen zes weken ter inzage in het gemeentehuis en het provinciehuis. In die periode mag iedereen schriftelijk of mondeling reageren. Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag nemen wij een definitief besluit (definitieve vergunning). Ook dit besluit wordt ter inzage gelegd en via advertenties bekendgemaakt.

Korte procedure

Na het vooroverleg en indiening van de (complete) aanvraag stellen wij de vergunning op. De termijn voor het nemen van dit besluit is 8 weken. Meestal is de vergunning 6 weken na het besluit geldig en mag u met de uitvoering beginnen.

De korte procedure is van toepassing voor eenvoudige ontgrondingen. Bijvoorbeeld landbouwkundige ontgrondingen voor grondverbetering of agrarische bedrijfsvoorzieningen en de aanleg van particuliere vijvers.

Ook voor waterschapswerken, natuurbouwprojecten en andere werkgebonden ontgrondingen kan de korte procedure worden gebruikt. De omvang van de ontgrondingswerkzaamheden is hiervoor bepalend en andere belangen dan die van de aanvrager mogen niet of nauwelijks een rol spelen.
De normale procedure geldt voor grotere ontgrondingen.

Andere vergunningen of ontheffingen​​​​​

Checkt u altjd even of u nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • een omgevingsvergunning van de gemeente;
 • een vergunning Wet natuurbescherming;
 • een ontheffing van de Waterschapskeur.
Vrijgesteld van vergunning

Er zijn ontgrondingen waarvoor een vrijstelling van de vergunningplicht geldt. Deze staan in artikel 3.3.2.1 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017. U heeft bijvoorbeeld geen ontgrondingsvergunning nodig voor:

 • De aanleg van:
  • een vijver kleiner dan 500 m³ bij uw woning of op uw erf;
  • het afgraven van grond op de plaats van een bouwwerk;
  • het uitgraven van een cunet voor een weg- of erfverharding.
 • Voor werkzaamheden voor de normale uitoefening van het landbouw-, tuinbouw- of bosbouwbedrijf, is ook geen ontgrondingsvergunning nodig. 'Normaal' zijn hierbij werkzaamheden die regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) en meestal door uw bedrijf zelf worden uitgevoerd. Zoals (diep)ploegen en woelen, het planten van bomen en struiken, het afdekken van een kuilvoerhoop met grond uit de onmiddellijke omgeving, het greppelen van percelen of het opschonen of graven van sloten.
 • Bepaalde natuurbouwprojecten en werkzaamheden, die door of in opdracht van ons, het Rijk of een waterschap worden uitgevoerd.

Let op: als het gaat om het winnen van zand of een andere delfstof dan heeft u wel een vergunning nodig.

Soort ontgronding

Heeft u vragen over het soort ontgronding? Neem dan contact op met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 kies 2.

Wijziging ontgrondingsvergunning

Als u een bestaande ontgrondingsvergunning wilt wijzigen, wordt er opnieuw naar de situatie gekeken. Het ligt aan de verandering of u daar toestemming voor krijgt. Neem contact met ons op voor overleg om na te gaan of de wijziging nuttig en nodig is. Gebruik (na vooroverleg) het formulier Aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning op deze pagina.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving

Meer informatie