Verkeersbesluit, verzoek tot nemen

Voor wie

Iedereen die een verzoek wil indienen tot het nemen van een verkeersbesluit voor de provinciale wegen.

Wat

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Hiervoor worden verkeerstekens aangebracht. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een bord met maximale snelheid, verplichte rijrichting, voorrangsweg. Ook kunnen verkeerstekens op het wegdek worden aangebracht zoals een doorgetrokken streep of haaientanden.

Waarvoor

Verkeersbesluiten worden veelal genomen om een veilig weggebruik en een goede doorstroming van het verkeer mogelijk te maken. Maar ook andere belangen kunnen soms aanleiding zijn om een verkeersbesluit te nemen.

Direct indienen

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan. Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg.
 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers.
 • Het in stand houden van de weg en het beschermen van de bruikbaarheid daarvan.
 • Het zorgen voor vrijheid van verkeer.
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 • Het voorkomen of beperken van de aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden.
Aanpak

U kunt het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen via het formulier "Direct aanvragen".

​​​​Als het verkeersbesluit is genomen dan krijgt u daar bericht van

Het besluit wordt ook bekend gemaakt met een publicatie. Iemand die bezwaar heeft tegen het besluit, kan beroep indienen bij de rechtbank.

Waar kunt u terecht als het gaat om niet provinciale wegen

 • Rijkswegen = de regionale directie van Rijkswaterstaat.
 • Waterschapswegen = bij het betreffende waterschap.
 • Gemeentelijke wegen = bij de betreffende gemeente of een speciaal daarvoor ingestelde commissie. 
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
 • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
 • het controleren van naleving van onze besluiten;
 • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving