Controleverklaring


Provincie Overijssel – Model-controleverklaring voor subsidies


Aan:

(Naam van organisatie die de subsidie ontvangt)


Controleverklaring voor:

(Naam van de subsidieregeling)


Afgegeven voor Provincie Overijssel


Opdracht

Wij hebben de bijgevoegde en de door ons gewaarmerkte financiële verantwoording voor

(naam van subsidieregeling) van (naam van organisatie) te

(statutaire vestigingsplaats) over (periode/jaar) gecontroleerd. De subsidiedeclaratie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de

(naam van organisatie). Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de declaratie te verstrekken.


Werkzaamheden

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en met inachtneming van het Controleprotocol 2011: accountantscontrole voor subsidies (Provincie Overijssel), hierna te noemen Controleprotocol 2011.

Volgens deze richtlijnen moet onze controle op zo’n manier worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door deelwaarnemingen en onderzoek ter plaatse van informatie voor de onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de verantwoording.


Wij zijn van mening dat onze controle een goede en betrouwbare grondslag vormt voor ons oordeel.


Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de verantwoording voor (naam van subsidieregeling) van

(naam van organisatie), zoals verplicht in de beschikking van de Provincie Overijssel d.d. (datum van beschikking), met kenmerk (kenmerk van beschikking), en met een totaal aan werkelijke subsidiabele kosten van € (bedrag), voldoet aan het Nederlands recht en het Controleprotocol 2011.


Bijzonderheden (optioneel)

Wij brengen de volgende bijzonderheden onder uw aandacht:


Overige aspecten

De subsidiedeclaratie van (naam van organisatie) en onze verklaring zijn alleen bedoeld voor (naam van organisatie) ter verantwoording aan Provincie Overijssel en kunnen daarom niet voor andere doeleinden worden gebruikt.


Ondertekening

Plaats en datum:

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Naam accountantspraktijk:

Naam externe accountant en ondertekening met de naam: