Bezwaar tegen beslissing provincie Overijssel

Voor wie

Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld. De procedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Direct indienen

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.
  • Het bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Wanneer het bezwaarschrift te laat wordt ingediend, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.
Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de provincie Overijssel, dan kunt u het hiervoor onderstaand digitale formulier gebruiken (voegt u s.v.p. een PDF-bestand van uw ondertekende bezwaarschrift bij).

U kunt ook een brief sturen naar:
Provincie Overijssel,
t.a.v. team Juridische Zaken,
Postbus 10078,
8000 GB Zwolle.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Procedure
Het bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom niet. U krijgt binnen vijf werkdagen bericht dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Hebt u niet aangegeven wat de reden van het bezwaar is dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld dat te doen.

Vervolgens stelt de secretaris bezwaarschriften een vooronderzoek in. Als de feiten en/of omstandigheden onvoldoende bekend zijn kan de secretaris u om nadere informatie vragen. Het is verder gebruikelijk bij ons dat de secretaris in het kader van het vooronderzoek telefonisch overleg met u voert over wat er daadwerkelijk aan de hand is en met u bespreekt of u inderdaad een formeel juridische procedure wilt.

Methode Overijssel

Tijdens het vooronderzoek wordt ook bekeken of uw bezwaar in aanmerking kan komen voor een alternatieve behandeling. Wij lossen geschillen bij voorkeur op buiten de formele juridische procedure om. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van bemiddeling of (pre-)mediation.

De hoorzitting

Wanneer uw bezwaarschrift volgens de formele procedure wordt behandeld, zal aan u worden gevraagd of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten voor de Hoorcommissie Gedeputeerde Staten of de ambtelijke hoorcommissie. Dit wordt horen genoemd. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Eventuele andere belanghebbenden worden ook voor de hoorzitting uitgenodigd. Een derde belanghebbende is bijvoorbeeld uw buurman, als deze ook te maken kan krijgen met de gevolgen van het besluit van de provincie. Zijn belang is dan in het geding. De hoorzitting is openbaar. U kunt het dossier inzien. Dit ligt vanaf een week voor de hoorzitting ter inzage bij het team Juridische Zaken in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Niet alleen de indiener van het bezwaarschrift heeft recht op inzage, maar ook een andere belanghebbende die is uitgenodigd voor de hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting krijgen alle belanghebbenden gelegenheid hun visie te geven over het besluit en de bezwaren:

  • u, als indiener van het bezwaarschrift, eventueel met nieuwe gezichtspunten en/of nieuwe bewijsstukken;
  • de (eventuele) belanghebbende(n);
  • een medewerker van de provincie die een toelichting geeft op het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Het is verstandig om thuis al op papier te zetten waarover u het wilt hebben. Als u dit doet stellen wij het op prijs dat u uw notitie bij aanvang van de hoorzitting overhandigt. Het maken van een pleitnotitie voorkomt dat u tijdens de zitting vergeet om bepaalde onderwerpen naar voren te brengen.

Wie hoort

De hoorcommissie Gedeputeerde Staten bestaat uit twee personen:

  • de voorzitter. Deze is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij niet in dienst van de provincie is. De voorzitter is mevrouw mr. K. Vaalburg of de heer mr. M. Mathon;
  • één lid. Bij toerbeurt nemen de leden van het College van Gedeputeerde Staten deze taak op zich.

Soms wordt er gehoord door een ambtelijke hoorcommissie. In dat geval is het meestal de teamleider Juridische Zaken die partijen hoort.

  • De hoorcommissie wordt ambtelijk bijgestaan door de secretaris; een medewerker van het team Juridische Zaken.

Nadat alle partijen zijn gehoord, en er geen vragen onbeantwoord zijn gebleven, wordt de zitting beëindigd. Van de hoorzitting worden een geluidopname en een kort schriftelijk verslag gemaakt. Deze worden aan de belanghebbenden, die op de hoorzitting aanwezig waren, toegezonden. Hetgeen u tijdens de hoorzitting naar voren heeft gebracht, wordt betrokken bij de beslissing op bezwaar.

Gedeputeerde Staten streven er naar om binnen vier tot zes weken na de datum van de hoorzitting aan u mee te delen tot welke beslissing zij zijn gekomen naar aanleiding van uw bezwaarschrift.

Mogelijkheid vergoeding bezwarenprocedure

In sommige gevallen is het mogelijk dat gemaakte kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand tijdens de bezwarenprocedure vergoed worden. Een verzoek tot proceskostenvergoeding moet zijn ingediend voordat Gedeputeerde Staten op uw bezwaarschrift hebben beslist. Er zal alleen kostenvergoeding plaatsvinden wanneer het bestreden besluit wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid aan de provincie is te wijten.

Beslissing op bezwaar

De beslissing kan inhouden dat u helemaal of gedeeltelijk gelijk krijgt. In dat geval wordt uw bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. U kunt echter ook geen gelijk krijgen. Dan is het bezwaarschrift ongegrond. Uw bezwaar kan ook niet-ontvankelijk worden verklaard, bijvoorbeeld als blijkt dat u geen belanghebbende bent.

De reden daarvan wordt in de beslissing duidelijk weergegeven. De wettelijke beslistermijn op een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn kan éénmaal met maximaal zes weken worden verlengd. In dat geval moeten Gedeputeerde Staten voor het verstrijken van de termijn een verdagingsbesluit nemen. Dit besluit wordt aan de bezwaarmaker en de belanghebbende(n) toegezonden.

Wij doen ons best om binnen twaalf weken een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Het kan voorkomen dat het langer dan twaalf weken duurt voordat Gedeputeerde Staten een beslissing op uw bezwaarschrift nemen. Wanneer uw bezwaarschrift langer dan twaalf weken bij Gedeputeerde Staten in behandeling is kunt u schriftelijk verzoeken om u een dwangsom te betalen wegens een te lange behandelduur. Vanaf de dag waarop de provincie uw verzoek ontvangt hebben Gedeputeerde Staten nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Als ná het verstrijken van deze twee wekentermijn nog géén beslissing op uw bezwaarschrift is genomen, hebt u recht op het ontvangen van een dwangsom over de periode vanaf dat moment tot en met de datum van verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift. De te vergoeden dwangsom kan oplopen tot maximaal € 1.260,-. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Spoedvoorziening

Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift kost tijd. Soms kunt u de afloop daarvan echter niet afwachten. Dan is het mogelijk om bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel of bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een spoedprocedure, een zogenaamde voorlopige voorziening, aan te vragen. Voor het in behandeling nemen van een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank of de Raad van State.

Tegen de beslissing in beroep gaan

Als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaarschrift kunt u meestal in beroep gaan bij de Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht. In sommige gevallen is alleen beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het voorgaande geeft al aan dat u eerst de beslissing van Gedeputeerde Staten moet afwachten. Alleen wanneer de bezwaarprocedure naar uw mening veel te lang duurt kunt u in beroep gaan zonder de beslissing van Gedeputeerde Staten op uw bezwaar af te wachten.

Griffierecht

De bezwaarschriftprocedure bij de provincie Overijssel kost niets. Wanneer u in beroep gaat of een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Rechtbank of de Raad van State dan moet u griffierecht betalen. Van de griffier van de Rechtbank of de secretaris van de Raad van State ontvangt u een acceptgiro. De Rechtbank/ Raad van State neemt uw beroep niet in behandeling voordat het griffierecht is betaald.

Wanneer de rechter, of de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, u in het gelijk stelt, moet de provincie het betaalde griffierecht aan u vergoeden.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van bezwaren verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
•    de afhandeling en beoordeling van uw bezwaar inclusief de communicatie daarover; 
•    het controleren van naleving van onze besluiten;
•    het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij beslissen als bestuursorgaan op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op:
-    uw bezwaarschrift gericht tegen een besluit dat door ons is genomen; 
-    uw aanvraag om een dwangsom bij te laat beslissen op een bezwaarschrift; en
-    uw klacht over de wijze waarop wij ons in een bepaalde aangelegenheid jegens u of een ander hebben gedragen;
-    uw aanvraag om onverwijlde bijstand op grond van artikel 81 Participatiewet.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, in dit geval de Awb en voor aanvragen om onverwijlde bijstand ook de Participatiewet. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet-en regelgeving