Bibliotheek van de toekomst

Voor wie

Voor bibliotheekstichtingen in Overijssel die als doelgroep genoemd staan in deze subsidieregeling.

Wat

Subsidie voor bibliotheekinnovatie zodat bibliotheken in Overijssel voldoen aan de eisen en wensen van inwoners nu en in de toekomst.

Met bibliotheekinnovatie bedoelen wij: een nieuw of verbeterd product, proces of dienst voor bibliotheken.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: het ondersteunen van het proces van ideevorming;
 • Activiteit B: het ondersteunen van een experiment;
 • Activiteit C: het ontwikkelen en invoeren van een nieuw of verbeterd product, proces of dienst bij een lokale bibliotheek.

Direct aanvragen

Voorwaarden -GEWIJZIGD-
 • GEWIJZIGD: De aanvrager is:
  • de Coöperatieve Vereniging De Kappen U.A., de Bibliotheek Almelo, de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, de Bibliotheek Deventer, de Bibliotheek Dinkelland, de Bibliotheek Enschede, de Bibliotheek Hardenberg, de Bibliotheek Hengelo, de Bibliotheek Hof van Twente, de Bibliotheek Kampen, de Bibliotheek Kop van Overijssel, de Bibliotheek Oldenzaal, de Bibliotheek Rijssen-Holten, de Bibliotheek Salland, de Bibliotheek Staphorst, de Bibliotheek Tubbergen, de Bibliotheek Twenterand, de Bibliotheek Wierden, de Bibliotheek ZINiN, de Bibliotheek Zwartewaterland, Kulturhus de Bijenkorf Borne - Bibliotheek, Stadkamer, de Stichting Fundament - Bibliotheek of Bibliotheek Twente;
  • nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • Er is sprake van een samenwerking tussen bibliotheekstichtingen.
 • De bibliotheekinnovatie gaat over:
  • het verbeteren van deskundigheid van personeel;
  • vernieuwende programmering met andere partners;
  • vernieuwende of verbeterde bedrijfsprocessen;
  • de ontwikkeling en samenvoeging van vernieuwende diensten of producten;
  • vernieuwende of verbeterde vormen van samenwerking om tot nieuwe diensten en producten te komen.
 • De activiteiten:
  • zijn bedoeld voor bibliotheken met een vestiging in Overijssel;
  • dragen bij aan minimaal één van de drie maatschappelijke opgaven:
   • een geletterde samenleving;
   • een leven lang leren;
   • een participatie- en informatiesamenleving, óf aan;
   • de uitvoering van de Verkenning toekomstbestendig organisatiemodel voor Overijsselse bibliotheken. De activiteiten hebben aantoonbaar een aanvullende waarde op het functioneren van het netwerk van samenwerkende bibliotheken die daarin actief zijn;
  • moeten voor 31 december 2025 uitgevoerd zijn;
  • gaan niet over:
   • bouwkundige- of installatiewerkzaamheden of andere materiële aanpassingen aan gebouw of inventaris;
   • de ontwikkelingen van cultuureducatiematerialen;
   • de gebruikelijke, doorlopende bedrijfsvoering en exploitatie van een bibliotheek.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.14 Bibliotheek van de toekomst van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een begroting. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan. In het projectplan wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt hoe de effecten van de activiteiten worden gemonitord en worden de daarbij passende indicatoren opgenomen.
 • Een schriftelijke bevestigingen van de gemeente waarin is opgenomen dat de gemeente minimaal 25% van de kosten betaalt
 • Een bevestiging van de gemeente waarin is opgenomen dat die gemeente in de jaren 2022, 2023 en 2024 geen bezuinigingen op de bibliotheekvoorzieningen gaat opleggen.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage -GEWIJZIGD-
 1. De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 25.000,- is.
 3. De subsidie voor alle gezamenlijke bibliotheekvestigingen per gemeente op grond van deze regeling is in totaal maximaal € 95.000,-.

De bibliotheekstichting kan vaker een subsidieaanvraag indienen totdat de maximale subsidie voor alle gezamenlijke bibliotheekvestigingen per gemeente is bereikt.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De personeelskosten en de kosten van derden komen voor subsidie in aanmerking.

Eigen bijdrage

 • Minimaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden betaald met een geldbijdrage van de aanvrager of van derden, waarvan minimaal 25% door de gemeente waar de bibliotheekstichting is gevestigd.
 • Als de bibliotheekstichting zelf niet minimaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen betaalt, dan moet de bibliotheekstichting een bijdrage in natura leveren ter waarde van de helft van de gevraagde subsidie. Als er sprake is van een bijdrage in natura door inzet van eigen personeel, dan mag de ureninzet voor de subsidiabele activiteit gewaardeerd worden tegen een uurtarief van € 40,-. Als er sprake is van inzet van vrijwilligers dan mag in de begroting en het dekkingsplan die inzet opgenomen worden voor maximaal € 15,- per uur.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 totaal: € 2.200.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving