Bijzondere kleinere evenementen (TENDER)

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Een vereniging of stichting én de organisator van het evenement.

Wat

Subsidie voor bestaande bijzondere kleinere cultuur- of sportevenementen in Overijssel. Bestaand betekent dat het evenement in elk geval al één keer georganiseerd is in Overijssel.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van cultuur- of sportevenementen die gehouden worden in 2024.

Voorwaarden -Gewijzigd-
 • De aanvrager is een rechtspersoon én organisator van het evenement.
 • Het evenement:
  • is een bestaand jaarlijks of periodiek terugkerend cultuur- of sportevenement. Bestaand betekent in elk geval al eenmaal georganiseerd in Overijssel. Periodiek terugkerend betekent dat het evenement in een vast ritme van een aantal jaren georganiseerd wordt, variërend van 2 tot 5 jaar;
  • vindt plaats in Overijssel;
  • GEWIJZIGD: vindt plaats in 2024.
 • De totale begrote kosten van het evenement bedragen minimaal € 20.000,-.
 • U komt niet in aanmerking voor subsidie:
  • als u voor het evenement al in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen en die subsidie gaat gebruiken voor de uitvoering van de editie in 2023 of 2024.
  • als het evenement betrekking heeft op een kermis, circus, beurs, congres, bedrijvencontactdagen, lokale carnaval of lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk-dorpsfeest, fair en rommelmarkt, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een nieuwjaarsduik, dancefestival, Molendag en openmonumentendag, Koningsdag, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, uitsluitend een demonstratie of workshop, uitsluitend een concert of voorstelling, planten- dierenshow, toernooi, tentfeest, oktoberfeest, feestweek, autorodeo, trekkertrek, paasvuren, tentoonstelling, tijdelijke kunstijsbaan, e-sportsevent, LAN-partys, (stijl)danswedstrijd, piratenfeest, tuinevenement, tuinexpositie, goede doelen-evenement, opening cultureel seizoen, opening toeristisch jaar en promotieactiviteiten;
  • als het evenement is aangewezen als Beeldbepalend evenement voor de periode 2020 t/m 2023.
  • als u minder dan 7 punten behaalt op basis van scoretabel 1 die hoort bij deze subsidieregeling.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen leest u in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs 2022), hoofdstuk 1 en paragraaf 6.11 Bijzondere kleinere evenementen.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag. Stuur géén projectplan mee. Alle benodigde inhoudelijke informatie beschrijft u in het aanvraagformulier.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om gebruik te maken van ons Begrotingsformat.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u het formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Heeft u vragen over het invullen van het begrotingsformat of andere vragen neemt u dan contact op met het Overijssel Loket.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen aanvragen af op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde. Dit staat bekend als tendersystematiek.

Bij een tendersystematiek worden alle aanvragen die op de sluitingsdatum van de tender compleet, dit is met de gevraagde bijlagen, door ons ontvangen zijn met elkaar vergeleken.
Dit gebeurt op basis van de wegingscriteria die genoemd staan in de scoretabel 1. De hoogst scorende in de ranking krijgen subsidie totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt is. Bij gelijke score vindt de onderlinge rangschikking plaats door middel van loting door een notaris. 
Let op: om in aanmerking te komen voor subsidie moet u minimaal 7 punten scoren.

Scoretabel 1
Onderdeel Cijfer
1. Het evenement heeft een onderscheidend karakter 

Ja: 3 punten

Nee: 0 punten

2. Het evenement is lokaal maatschappelijk gedragen 

Ja: 1 punt

Nee: 0 punten

3. Het evenement heeft een regionale uitstraling    

Ja: 1 punt

Nee: 0 punten

4. Het evenement voldoet aan de kwaliteitseis

De organisatie van het evenement heeft een heldere kijk op het evenement en beschrijft het doel van het evenement. Ze motiveert de keuze van de activiteiten en geeft aan hoe ze zorgt voor een goede kwaliteit van de activiteiten.)

Ja: 1 punt

Nee: 0 punten

5. Het evenement legt een koppeling met DNA van Overijssel of regionale identiteit

Onder DNA van Overijssel verstaan we een of meerdere karakteristiek(e) kenmerk(en) van Overijssel of van een deel van Overijssel. Een andere omschrijving voor DNA is regionale identiteit. De aanvrager beschrijft op welk DNA-onderdeel of regionale identiteit van Overijssel het evenement aansluit en toont aan waarom dat zo is. DNA/regionale identiteit is niet alleen een decor, maar is aantoonbaar benut en verwerkt in het evenement.

Ja: 4 punten

Nee: 0 punten


Een aanvraag die niet compleet is kunt u na sluitingsdatum van deze subsidieregeling om die reden alleen nog aanvullen als het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een bankrekeningbewijs of andere gegevens die geen invloed hebben op de inhoud van de activiteiten of de financiering ervan.

De tijdige compleetheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken, gerekend vanaf de sluitingsdatum van deze subsidieregeling.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 10.000,- per subsidieaanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de indieningstermijn 13 oktober 2023 tot en met 3 november 2023 is: € 187.500,-.

Evenementen en natuur

Wilt u een evenement organiseren en bent u zich aan het oriënteren om in beeld te brengen welke regels gelden om het evenement door te laten gaan? Bekijk alle natuurregels waaraan u moet voldoen bij het organiseren van een evenement.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen complete subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving