Experimenten powered by cultuur

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Professionele culturele organisatie of maker.

Wat

Subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een experimentele aanpak, methode of product of proces voor een vernieuwend aanbod binnen de culturele sector of in verbinding met andere sectoren of maatschappelijke vraagstukken.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Voor een experiment binnen de culturele sector.
 • Activiteit B: Voor een experiment binnen de culturele sector en met een cross-over met minimaal één van de volgende sectoren of maatschappelijke vraagstukken: sociale kwaliteit, vrijetijdseconomie, economie, mobiliteit, leefbaar platteland, energietransitie, natuur, milieu, landschap of landbouw.

Let op: u kunt maar voor één activiteit aanvragen.

Voorwaarden
 • De aanvrager mag in de genoemde aanvraagperiode maar 1x keer een aanvraag voor subsidie op basis van deze subsidieregeling indienen.
 • Het experiment:
  • wordt uitgevoerd in Overijssel;
  • moet binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn;
  • is een artistiek product. Met artistiek product bedoelen wij een product waarin een originele en creatieve ontwikkeling of signatuur aanwezig is, boven op de technieken en de materialen die de maker gebruikt;
  • heeft artistieke en zakelijke kwaliteit. Dat blijkt onder andere uit de opleiding en werkervaring van de aanvrager en andere betrokkenen;
  • levert een antwoord of conclusie op voor een vraagstuk of probleem. De uitkomst of conclusie van het experiment is van tevoren onzeker;
 • De gewenste uitkomst van het experiment en het vraagstuk of probleem is van belang voor een bredere groep dan de aanvrager zelf.
 • U moet voor een experiment genoemd onder:
  • activiteit A minimaal 20 punten behalen op basis van de Puntentabel 1 en minimaal 10 punten voor de 'Mate van artistieke kwaliteit'.
  • activiteit B minimaal 15 punten behalen op basis van de Puntentabel 1 en minimaal 5 punten voor de 'Mate van artistieke kwaliteit'.
 • De totale overheidsbijdrage om de kosten die voor subsidie in aanmerking komen te dekken is niet meer dan 80%.
 • De subsidie voldoet aan de regels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

De subsidie wordt geweigerd als:

 • De berekende subsidie minder dan € 10.000,- is.
 • U al een subsidie heeft ontvangen op basis van de subsidieregelingen:
  • 7.1 Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024, of;
  • 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017. Deze is vervallen.
 • De activiteiten gaan over:
  • amateurkunst of cultuureducatie, literaire uitingen of muziekdragers;
  • de gebruikelijke (bedrijfs)activiteiten van de aanvrager;
  • een experiment dat alleen betrekking heeft op: een kermis, circus, beurs, congres, lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk-dorpsfeest, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een Nieuwjaarsduik, dancefestival, Molendag of Openmonumentendag, Koningsdag, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, een demonstratie of workshop, een concert of voorstelling, planten- of dierenshow, toernooi, tentfeest, oktoberfeest, paasvuren, tentoonstelling, (stijl)danswedstrijd, piratenfeest, goede doelen-evenement, opening cultureel seizoen, opening toeristisch jaar en promotieactiviteiten, literaire uitingen en muziekdragers, webshops, digitale koppeling van bedrijfsprocessen, datamanagement, een boekingssysteem, ontwikkeling van apps, activiteiten gericht op het verbeteren van online vindbaarheid (SEO), streamingdiensten, website optimalisatie, social media campagnes, reclame en advertentiekosten, realiseren inschrijfmodules voor (online) lessen en activiteiten;
  • een productie: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe culturele uiting.

De precieze voorwaarden en de genoemde puntentabellen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.18 Experimenten powered by Cultuur. Deze vindt u onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een projectplan waaruit blijkt op welke manier aan de voorwaarden van artikel 7.18.3 wordt voldaan. Het is verplicht om bij het opstellen van het projectplan gebruik te maken van het format Voorstel Experimenten powered by Cultuur.
 • Een begroting en dekkingsplan waaruit blijkt dat de kosten gefinancierd kunnen worden. Het is verplicht om gebruik te maken van ons begrotingsformat.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Hoe vraagt u aan?

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag  -GEWIJZIGD-

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Adviescommissie

Een complete subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur. De adviescommissie geeft advies over:

 1. de vraag of de activiteit voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 7.18.3 lid 1 en 2;
 2. de toekenning van de punten zoals genoemd in artikel 7.18.3 op basis van Puntentabel 1 of 2.
Maximale bijdrage
 • De subsidie voor activiteit A is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met maximum van € 15.000,- per aanvraag.
 • De subsidie voor activiteit B is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met maximum van € 20.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond geldt voor de aanvraagperiode 19 februari 2024 tot 19 april 2024. Het subsidieplafond is: € 100.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving