Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen

Voor wie

Jonge landbouwers.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen door jonge landbouwers.

U kunt niet aanvragen

Voorwaarden
 • De subsidie wordt verstrekt aan jonge landbouwers. Een jonge landbouwer is een persoon die bij het indienen van de aanvraag niet ouder is dan 40 jaar, een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond heeft of over ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf beschikt en die:
  • zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt; en
  • alleen of gezamenlijk met andere landbouwers daadwerkelijke, langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf heeft wat betreft de beslissingen die op het gebied van het beheer, de voordelen en de financiële risico’s worden genomen. Van daadwerkelijke, langdurige zeggenschap:
   • is sprake als de jonge landbouwer. 
    • op basis van de statuten of een schriftelijke door alle maten of vennoten ondertekende overeenkomst tenminste een blokkerende zeggenschap heeft ter zake van ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000,-; en
    • tenminste mede belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering.
   • is geen sprake als de jonge landbouwer:
    • een commanditaire vennoot van het betreffende landbouwbedrijf is; of
    • de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, door elk der partijen eenzijdig kan worden opgezegd.
 • Als de investering wordt gedaan om te voldoen aan de normen van de Europese Unie voor landbouwproductie, dan wordt de subsidie verstrekt aan jonge landbouwers die zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigen, uiterlijk 24 maanden na de datum waarop de betrokken landbouwer zich als bedrijfshoofd heeft gevestigd.
 • De subsidie kan worden verstrekt voor maximaal drie fysieke investeringen die zijn opgenomen in de lijst (artikel 3.4.1  Investeringslijst Bijlage 1). Als de investering een onroerend goed betreft, wordt alleen subsidie verstrekt als:
  • de investering op eigen grond van het landbouwbedrijf plaats vindt; of
  • er voor de investering het recht van opstal aan de aanvrager is verleend als een derde eigenaar is van de grond waarop de investering plaats vindt.
 • In aanvulling op artikel 1.8 wordt subsidie geweigerd als er al subsidie is verstrekt:
  • voor het landbouwbedrijf op grond van deze paragraaf, of:
  • voor de aanvrager op grond van de Regeling LNV subsidies (hoofdstuk 2, titel 6 paragraaf 2), of:
  • voor de aanvrager op grond van de Subsidieregeling jonge Agrariërs (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 3.4 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • Kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 • Kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van architecten en ingenieurs.
 • Kosten van adviseurs duurzaamheid op milieu en economisch gebied.
 • Kosten van haalbaarheidsstudies.
Heeft u vragen

Voor vragen over inhoud en voorwaarden van deze regeling kunt u contact opnemen met de RvO via de website van RvO. U vindt u daar vragen die veel worden gesteld en de contactgegevens van de RvO.

Rangschikking
 • Gedeputeerde Staten:
  • stellen per fysieke investering op de lijst (artikel 3.4.1) een puntenaantal vast.
  • hanteren voor de rangschikking (artikel 1.15 lid 1) het puntenaantal en rangschikken op basis van het gemiddelde van de investeringscategorieën.
 • Als twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten hebben verkregen en hun plaats in de rangschikking is zodanig dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt, wordt door middel van loting bepaald welke aanvraag als eerste wordt gehonoreerd.
Maximale bijdrage
 • De subsidie bedraagt 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als het landbouwbedrijf volledig bestaat uit jonge landbouwers.
 • Als er naast jonge landbouwers ook niet-jongelandbouwers bedrijfshoofd zijn in het landbouwbedrijf dan wordt de subsidie bedoeld in het eerste lid verlaagd met 20% per niet-jongelandbouwer. De verlaging bedraagt maximaal 80%.
 • Als de subsidieaanvrager kiest voor de berekening van de subsidie op basis van de verdeling van het eigen vermogen van de onderneming, dan bedraagt de subsidie 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen vermenigvuldigd met het percentage eigen vermogen van het landbouwbedrijf dat in eigendom is van jonge landbouwers.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,-.
 • Als toepassing van dit artikel er toe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 10.000,- wordt de subsidie niet verleend.
 • Als de subsidie wordt verlaagd op basis van het aantal niet-jongelandbouwers (artikel 3.4.7 lid 2) dan wordt de subsidie verlaagd op basis van het aantal niet-jongelandbouwers ten tijde van de aanvraag.
 • Als de subsidie wordt berekend op basis van het eigen vermogen (artikel 3.4.7 lid 3) dan wordt de subsidie berekend op basis van het aandeel van het eigen vermogen ten tijde van de aanvraag om subsidie.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen gaat via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving

Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel