Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw

U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers en groepen van landbouwers.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Voorwaarden

Subsidie wordt alleen verstrekt als de activiteit betrekking heeft op minimaal één van de volgende thema’s die in lijn liggen met het uitvoeringsprogramma Agro&Food 2016-2019 van de provincie Overijssel (PS/2016/508):

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
 • klimaat adaptatie (door het tegen gaan van of het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
 • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 3.9 Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • Kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken tot maximaal 10% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • Kosten voor aankoop van grond, onder voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.10 lid 1.
 • Kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Algemene kosten zoals bedoeld in artikel 1.12a, sub a en b.
 • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie.
 • Kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.
 • Kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken.
 • Voorbereidingskosten zoals bedoeld in artikel 1.12 lid 3 en 4.
Afhandeling aanvraag 

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per herstel- of inrichtingsmaatregel wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de volgende methodiek zoals bedoeld in de artikelen 3.9.5 en 3.9.6. U moet minimaal 27 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Een uitwerking van de toepassing van de selectiecriteria en wegingsfactoren staat in de 'Toelichting Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw'. De toelichting is te downloaden onder het kopje 'Documenten' op deze pagina.

Toelichting

Een toelichting op deze openstelling en de selectiecriteria leest u in het document "Toelichting Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven".

Afhandeling van uw aanvraag door RvO

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie bedraagt 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen:
  • minimum subsidiebedrag is € 50.000,-.
  • maximum subsidiebedrag is € 300.000,-
 • Als het minimum bedrag niet wordt behaald of het maximum bedrag wordt overschreden zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving

Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel