Fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen

Voor wie

Landbouwers of groepen van landbouwers.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

 • Voor fysieke investeringen:
  • voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen; of
  • voor de bredere uitrol van innovaties.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als de activiteit betrekking heeft op minimaal één van de volgende thema’s:
  • een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaat adaptatie;
  • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit gericht op het waterbeheer.

U kunt niet aanvragen.

Voorwaarden
 • De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende doelen:
  • het realiseren van de doelen uit de Kader Richtlijn Water (KRW):
   • doelen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel en de daaronder vallende factsheets van de waterlichamen;
   • doelen tot het verminderen van de risico’s voor een duurzaam veilige drinkwatervoorziening zoals vastgesteld per drinkwaterwinning in de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen in Overijssel.
  • het realiseren van doelen voor het thema Zoetwatervoorziening Oost zoals opgenomen in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021
  • het verminderen van nitraat in grond- en oppervlaktewater zoals bepaald in de EU-Nitraatrichtlijn; zoals blijkt uit de KRW-factsheets voor grond- en oppervlaktewaterlichamen en de daarin opgenomen toestandsbeoordeling, die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel.
 • De minimale kosten die voor subsidie in aanmerking komen bedragen € 100.000,- per project.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 3.2 Regeling Fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In aanvulling op artikel 1.12 komen de volgende kosten ook voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 • Kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • Kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.
 • Kosten van haalbaarheidsstudies.
 • Kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.
 • Bijdragen in natura.
 • Personeelskosten.
 • Niet verrekenbare of compensabele BTW.
Afhandeling aanvraag

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de methodiek zoals bedoeld in artikel 3.2.6 en artikel 3.2.7. Projecten moeten minimaal 19 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. En voor de voorwaarden uit artikel 3.2.6 sub a. en g. moet elk een minimumscore van 1 punt behalen.

Afhandeling van uw aanvraag door RvO

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl. 

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 40% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang tot eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving