LEADER beheerkosten Overijssel

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Een Lokale actiegroep (LAG), rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld een stichting, naamloze vennootschap (NV) of een besloten vennootschap (BV). Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld eenmanszaken, vennootschapen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de doelen voor plattelandsontwikkeling, klimaat, natuur en milieu.

Waarvoor

Voor de kosten die u als lokale actiegroep (LAG) maakt voor de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS).

 

Meer informatie?

Zie hiervoor de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Beschikbaar budget

Het budget voor deze subsidie is € 2.593.125,50.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving

Hoofdstuk 2, paragraaf 8 van Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel