Lopende kosten en dynamisering LEADER (POP3)

Voor wie

Voor Lokale Actiegroepen (LAG) die zijn ingesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel in het kader van de LEADER maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

 • Activiteit A: beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS).
 • Activiteit B: promotie en voorlichting van de LOS.

U kunt niet aanvragen.

Voorwaarden
 • De aanvrager is een Lokale Actiegroep (LAG).
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als de aanvraag past binnen een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS.
 • Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 2.2 Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor activiteit A (beheer van de uitvoering van de LOS):

 • Operationele kosten.
 • Opleidingskosten.
 • Kosten voor public relations.
 • Kosten voor financiële diensten, waaronder begrepen kosten voor bankdiensten en financieringen.
 • Kosten voor monitoring en evaluatie.
 • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

Voor activiteit B (promotie en voorlichting van de LOS):

 • Kosten voor het faciliteren van de uitwisseling tussen belanghebbenden.
 • Kosten voor het promoten van en verstrekken van informatie over de LOS.
 • Kosten voor de ondersteuning van potentiële begunstigden bij de ontwikkeling van concrete projecten en het voorbereiden van aanvragen.
 • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie.
Verplichte bijlagen

Bij uw aanvraag moet u altijd de volgende bijlagen meesturen. U kunt deze alleen als pdf-document uploaden in het digitale formulier.

 • Een projectplan (= LOS).
 • Een beschrijving van de concrete activiteiten (geen format).
 • Een verklaring van nationale cofinanciering ((intentie)verklaring gemeenten).
Afhandeling van uw aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage
 • De steun van deze regeling bedraagt 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van 25% van de totale publieke uitgaven voor de Lokale Ontwikkelings Strategie.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-.

Dit subsidieplafond is als volgt gedefinieerd:

 • Maximaal € 0,- voor Lokale Actie Groep (LAG) Zuidwest Twente.
 • Maximaal € 0,- voor de LAG Salland.
 • Maximaal € 0,- voor de LAG Noordoost Twente.
 • Maximaal € 0, voor de LAG Noord Overijssel.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving