Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Particulieren en rechtspersonen, of samenwerkingsverbanden van particulieren en rechtspersonen, die actief zijn in de stroomgebieden van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen of Waterschap Rijn en IJssel.

Let op: landbouwbedrijven komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

Wat

Subsidie voor partijen die met niet-productieve investeringen willen bijdragen aan de water- en klimaatdoelen. Het doel is om zo de biodiversiteit te vergroten en de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren. Met niet-productieve investeringen bedoelen we dat u geen winst mag maken.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen als uw activiteit bijdraagt aan één van de volgende doelen:

 • afremmen van klimaatverandering en stimuleren van duurzame energie;
 • duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht;
 • bescherming van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en de instandhouding van leefgebieden en landschappen.

De voorwaarden en meer informatie over het aanvragen vindt u op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Voorwaarden

De precieze voorwaarden kunt u nalezen in de regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel, Hoofdstuk 2 Paragraaf 4 Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven.

Afhandeling aanvraag

Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de RVO. U kunt uw aanvraag beheren via de website van RVO.

Beschikbaar budget

Het budget is € 17.391.214,97 waarvan:

 • € 13.160.026,27 pijler 1 (100% EU-middelen) en € 4.231.188,70 pijler 2 (43% EU-middelen, aan te vullen met de verplichte 57% nationale cofinanciering).

De verdeling van deze middelen is als volgt:

 • Voor (het stroomgebied van) het Waterschap Drents Overijsselse Delta: € 5.921.045,86 pijler 1 EU-middelen en € 2.026.739,39 pijler 2 EU-middelen.
 • Voor (het stroomgebied van) het Waterschap Vechtstromen: € 6.473.766,96 pijler 1 EU-middelen en € 2.204.449,31 pijler 2 EU-middelen.
 • Voor (het stroomgebied van) het Waterschap Rijn en IJssel: € 765.213,46 pijler 1 EU- middelen.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving