Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap

Voor wie

Een samenwerkingsverband, bestaande uit een vereniging of meerdere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan landbouwers of andere grondgebruikers van landbouwgrond deel uitmaken én eigenaren en pachters van de gronden waar de investeringen worden uitgevoerd.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en landschap in Overijssel op het gebied van agrarisch natuurbeheer zoals vastgesteld in het Natuurbeheerplan Overijssel (Natuurbeheerplan) met betrekking tot één of meer van de volgende thema’s:

 • open grasland weidevogels: versterken plas-dras of verhogen waterpeil;
 • droge dooradering: amfibieën;
 • droge dooradering: landschap;
 • open akkerland;
 • maatregelen ter voorkoming van predatie.

U kunt niet aanvragen.

Voorwaarden
 • De aanvrager beschikt over een beschikking SRNL2016 voor het beheersgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd of de aanvrager beschikt over een beheercontract dan wel een voorlopig beheercontract tussen aanvrager en eigenaar/pachter van de percelen waarin de beheermaatregelen voor de resterende looptijd van de subsidie SNL zijn opgenomen.
 • Als een beheercontract uit artikel 3.7.8 sub a. niet de gehele looptijd van het project bestrijkt, dient aanvrager na afloop van het beheercontract de herstel- of inrichtingsmaatregel in stand te houden.
 • De activiteit heeft een aantoonbare directe link met landbouw.
 • De subsidie wordt geweigerd als op basis van de subsidieaanvraag minder dan € 35.000,- aan subsidie zal worden verleend.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 3.7 Regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In aanvulling op artikel 1.12:

 • Kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 • Kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van tweedehands installaties tot maximaal de marktwaarde.
 • Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • Kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.
 • Kosten van haalbaarheidsstudies.
 • Niet verrekenbare of niet compensabele btw.
 • Personeelskosten.

In aanvulling op artikel 1.13 komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten voor de verwijdering van bodemverontreiniging of afval.
 • Kosten voor de bouw, verbetering, verwerving of leasing van opstallen.
 • Kosten voor de aanschaf of plaatsing van recreatieve voorzieningen.
 • Kosten voor de aanleg van parkeergelegenheid.
 • Personeelskosten voor het uitrasteren binnen de maatregel ter voorkoming van predatie.
Afhandeling aanvraag

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per herstel- of inrichtingsmaatregel wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de methodiek volgens artikel 3.7.9 en artikel 3.7.10. Projecten moeten minimaal 20 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Afhandeling van uw aanvraag door RvO

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving