Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof

U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

 • Subsidie kan worden verstrekt voor natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan het beter bestand maken van de habitats in de Natura 2000 gebieden tegen stikstofdepositie. Dit betreffen de natuurherstelmaatregelen die zijn opgenomen in de Natura 2000 beheerplannen.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor niet-productieve investeringen gericht op natuurherstel met een aangetoonde directe link met de landbouw.
Voorwaarden
 • De aanvragen worden geselecteerd op basis van een geografisch criterium volgens artikel 1.15 lid 1 sub c en artikel 1.15c lid 1 en 2.
 • Het genoemde geografisch criterium houdt in dat de investeringen alleen voor subsidie in aanmerking komen wanneer de maatregelen worden uitgevoerd in het N2000 gebied en het bijbehorende uitwerkingsgebied in Overijssel. Aanvullend hierop komen investeringen alleen voor subsidie in aanmerking wanneer de maatregelen bij het betreffende N2000-gebied passen, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyses van het gebied.
 • Artikel 1.15c lid 3 is niet van toepassing.
 • De minimale subsidiabele kosten per project bedragen €1.000.000,-.
 • Naast artikel 1.7 bevat de aanvraag ook een kaart waaruit blijkt waar het project wordt gerealiseerd.
 • Het projectplan als bedoeld in artikel 1.7 lid 2 sub f dient als zelfstandig leesbaar document te worden toegevoegd. Zelfstandig leesbaar betekent dat zonder naar bijlagen te verwijzen het gevraagde onder artikel 1.7 lid 2 sub f. i tot en met sub f. vi duidelijk moet zijn. Voor het projectplan kunt u gebruik maken van het beschikbaar gestelde format.
 • In het geval het subsidieplafond wordt overschreden door een aanvraag, waarbij het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond, wijzen Gedeputeerde Staten de gehele aanvraag af. In het geval door verstrekking van subsidie het subsidieplafond wordt overschreden wordt door middel van loting bepaald welk(e) project(en) voor subsidie in aanmerking komen.

Gebiedsanalyses zijn te raadplegen via https://www.natura2000.nl/gebieden/overijssel.

Gebruikte begrippen in de regeling
 • Uitwerkingsgebied: Gebied van de ontwikkelopgave Natura 2000, zoals begrensd op de kaart Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat van directe invloed is op het probleemgebied.
  Te raadplegen via www.atlasvanoverijssel.nl > Landelijk gebied > Natuurnetwerk Nederland (vigerend). Uit de legenda bij de kaart blijkt dat de uitwerkingsgebieden als gele gebieden op de kaart staan.
 • Natura 2000 Beheerplan: document per Natura 2000 gebied waarin de knelpunten en de daarvoor te treffen natuurherstelmaatregelen te vinden zijn. Te raadplegen via www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-beheerplannen.
 • N2000: Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze openstelling gaat het om alle N2000 gebieden in de provincie Overijssel. De begrenzing van deze gebieden is te vinden op de website van Alterra.
 • Probleemgebied: Natura 2000 gebied van Overijssel, zoals begrensd op de kaart Natura 2000 gebieden in de Atlas van Overijssel. Te raadplegen via www.atlasvanoverijssel.nl > Landelijk gebied > Beleid > Natura 2000 > Natura 2000 gebieden.
Toelichting

Voor de ‘aantoonbare directe link met de landbouw’ wordt de lijn volgens het voorbeeld dat met de EU is afgestemd gevolgd: “With the investments the biodiversity of the nature reserve is increased. The investments also increase the capacity of the Natura 2000 reserves to tolerate nearby nitrogen deposition. The strengthening of the Natura 2000 nature reserves makes it possible to maintain or expand agricultural activity in and around Natura 2000 areas although they contribute to nitrogen deposition. Without the measures nitrogen deposition would have to be reduced on the nearby farmland or stopped to achieve the same Natura 2000 goals as reached with the investments.”

Het project heeft een directe link met de landbouw als het project bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op andere grond dan landbouwgrond, maar wel een rechtstreeks verband heeft met een landbouwactiviteit. Voorbeelden van maatregelen die niet worden uitgevoerd op landbouwgrond, maar wel een rechtstreeks verband hebben met landbouwactiviteiten, zijn:

 • Het afplaggen van gebieden om ze beter bestand te maken tegen stikstofdepositie afkomstig van naburige landbouwactiviteiten.
 • Beekherstel in een natuurgebied: het aanleggen van schuine oevers om het waterbergend vermogen te vergroten zodat voorkomen wordt dat bij neerslagpieken landbouwgrond overstroomt; peilopzet, afvoervertraging en ophogen van de beekbodem zodat omliggende landbouwgrond minder droogtegevoelig wordt; het aanleggen van extra buffercapaciteit om te voorkomen dat maatregelen die nodig zijn in het kader van de KRW-opgave leiden tot extra wateroverlast in bovenstrooms landbouwgebied.
 • Ingrijpen in successiestadia in een gebied om meer differentiatie aan te brengen. Dit versterkt de natuur en maakt deze beter bestand tegen stikstofdepositie afkomstig van naburige landbouwactiviteiten.

Als er niet productieve investeringen worden gedaan met een link met agrarische activiteiten (bijvoorbeeld: aanleg van een dam om waterpeil in natuurgebied te verhogen maar tegelijkertijd het waterpeil van nabijgelegen landbouwgronden niet te laten stijgen), dan is het mogelijk om mitigerende maatregelen die gelijktijdig met de investering genomen dienen te worden en die zijn gericht op het voorkomen van schade aan of verbeteren van het milieu of de biodiversiteit, mede te financieren (in genoemd voorbeeld: de dam wordt voorzien van een vistrap, om de visstand niet negatief te beïnvloeden).

Niet productieve investeringen zijn die investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. Daarbij wordt gedacht aan natuurversterkende inrichtingsmaatregelen die bijdragen aan de instandhouding van habitats in de Natura 2000 gebieden. Denk aan het afplaggen van percelen, het aanleggen van natte bufferzones en het aanpassen van beken.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Kosten die direct samenhangen met de investering:

 • Kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken.
 • Kosten van verwerving of leasing van onroerende zaken.
 • Kosten van aankoop van grond.
 • Kosten voor de koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Algemene kosten zoals bedoeld in artikel 1.12 a.
 • Kosten van projectmanagement en projectadministratie.
 • Voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12 lid 3 en 4.
 • Niet verrekenbare of niet compensabele btw.
 • Alle personeelskosten die betrekking hebben op de onder lid 1 sub a, b en e t/m g genoemde subsidiabele kosten moeten berekend worden volgens artikel 1.9a.

Toelichting

Onderdeel van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn de aankoop van grond. Daarbij zijn de voorwaarden van artikel 1.10 onverkort van toepassing.

In het Handboek POP3 subsidie worden de kosten die voor subsidie in aanmerking komen verder toegelicht.

Afhandeling van uw aanvraag

Alle aanvragen worden door een adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst.

 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van een geografisch criterium, conform het bepaalde in artikel 1.15 lid 1 sub c en artikel 1.15c lid 1 en 2;
 • Het in lid 1 genoemde geografisch criterium houdt in dat de investeringen uitsluitend subsidiabel zijn wanneer de maatregelen worden uitgevoerd in het N2000 gebied en het bijbehorende uitwerkingsgebied in Overijssel;
 • In aanvulling op het in lid 2 genoemde geografische selectiecriterium zijn investeringen uitsluitend subsidiabel wanneer de maatregelen bij het betreffende N2000-gebied passen, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyses van het gebied;
 • Artikel 1.15c lid 3 is niet van toepassing;
 • De minimale subsidiabele kosten per project bedragen €1.000.000,-.
 • In navolging van artikel 1.15 lid 4 wordt in het geval het subsidieplafond wordt overschreden door middel van loting bepaald welk(e) project(en) voor subsidie in aanmerking komen.

Alleen aanvragen die voldoen aan de criteria (zie voorwaarden) worden meegenomen in de loting.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 4.000.000,- (samengesteld uit € 2.000.000,- Europese middelen en € 2.000.000,- provinciale middelen).

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

 

Actuele wet- en regelgeving