Niet productieve investeringen water

U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

 • Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen, die worden uitgevoerd in de volgende gebieden:
  • Vecht/Vechtdal, tussen Duitse grens en N36 (bijlage 2, kaart 1);
  • De Kramerswatergang (bijlage 2, kaart 2);
  • Muggenbeet, verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte, (bijlage 2, kaart 3);
  • Buurserbeek, traject watermolen – Klaashuisstraat (bijlage 2, kaart 4).
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw.
Voorwaarden

De subsidiabele activiteiten leveren een bijdrage aan één of meer van de volgende doelen:

 • De realisatie van de doelen uit de KRW;
  • doelen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel en de daaronder vallende factsheets van de waterlichamen;
  • zoals vastgesteld per drinkwaterwinning in de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen in Overijssel.
 • De realisatie van doelen die bijdragen aan klimaatadaptatie, zoals het thema ZON zoals opgenomen in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021.
 • De vermindering van nitraat in grond- en oppervlaktewater volgens de EU-Nitraatrichtlijn; op basis van de KRW-factsheets voor grond- en oppervlaktewaterlichamen en de daarin opgenomen toestandsbeoordeling, die zijn opgenomen in de partiële herziening van de Omgevingsvisie Overijssel voor de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (2015).

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 3.1. Regeling Niet productieve investeringen water. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten die direct samenhangen met de investering:

 • Kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken.
 • Kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a.
 • Kosten voor de koop van tweedehands installaties en machines tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.
 • Niet verrekenbare of niet compensabele btw.
 • Voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12 lid 3 en 4.
 • Personeelskosten berekend volgens artikel 1.9a.
Afhandeling aanvraag 

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria (artikel 3.1.7  selectiecriteria).

 • Ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van een geografisch selectiecriterium (artikel 1.15c lid 1). Alleen projecten die gelegen zijn in de gebieden zoals opgenomen onder artikel 3.1.1 lid 1 komen voor subsidie in aanmerking;
 • Als binnen een deelplafond meerdere aanvragen zijn ingediend, waarbij het deelplafond wordt overschreden, dan wordt tussen de betreffende projecten geloot.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage

Overzicht van de gebieden en de daarbij horende subsidieplafonds, deelplafonds:

 • a. Vecht/Vechtdal, tussen Duitse grens en N36, (bijlage 2, kaart 1) én b. De Kramerswatergang (bijlage 2, kaart 2): € 0,-.
 • c. Muggenbeet, verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte (bijlage 2, kaart 3): € 0,-.
 • d. Buurserbeek, traject watermolen – Klaashuisstraat (bijlage 2, kaart 4): € 0,-.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.n

Actuele wet- en regelgeving