Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP

Met EIP bedoelen wij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap. Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten.

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 september 2024 voor 17.00 uur.

Voor wie

Voor de deelnemers van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één landbouwer en een expert/kennispartner.

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject dat zich richt op het ontwikkelen, doorontwikkelen of praktijkrijp maken van nieuwe concepten, producten of diensten. Het moet bijdragen aan het sterker maken van de natuur en het creëren van een leefbaar platteland.

Waarvoor

Het innovatieve samenwerkingsproject gaat over één of meer van de volgende thema’s:

 • Duurzame verdienmodellen in de landbouw.
 • Marktgerichtheid en concurrentievermogen.
 • Nieuwe duurzame waardeketens.
 • De bescherming van biodiversiteit.
 • Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen (zoals water, bodem en lucht).
 • Klimaatverandering.
 • Voedsel en gezondheid.

Direct aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Meer informatie over de regeling vindt u onder dezelfde link.

Voorwaarden

De precieze voorwaarden kunt u nalezen in de regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel, Hoofdstuk 2 Paragraaf 5 Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP. De link naar de tekst van de paragraaf vindt u onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Afhandeling aanvraag

Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het direct aanvragen en het beheer van uw aanvraag kunt u terecht bij de RVO.

Beschikbaar budget

Het budget voor de periode 5 juni 2024 tot en met 30 september 2024 is € 3.300.000,- samengesteld uit € 1.419.000,- Europese middelen en € 1.881.000,- provinciale middelen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving