Samenwerking voor innovaties in de landbouw

U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie

Deelnemers van het samenwerkingsverband of de initiatiefnemer van het samenwerkingsverband in wording.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

 • Subsidie kan worden verstrekt voor:
  • het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1.6 lid 1, en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie en/of;
  • uitvoering van een innovatieproject.
 • De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie én één of meer van de volgende thema's:
  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaatmitigatie;
  • klimaatadaptatie;
  • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.
Voorwaarden
 • Het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3.6.1 eerste lid, bestaat tenminste uit twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling(en) van het project waarvoor subsidie is aangevraagd en bevat tenminste één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.
 • Het gaat om een proefproject of de ontwikkeling van nieuwe producten, praktijken, processen of technieken in de landbouw- de voedings- of de bosbouwsector.
 • De aanvraag wordt gedaan door een pas opgericht samenwerkingsverband of netwerk of het gaat om een activiteit die nieuw is voor een al bestaand samenwerkingsverband of netwerk.
 • Naast het bepaalde in artikel 1.8 wordt subsidie ook geweigerd:
  • als er voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten al subsidie is verstrekt op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling (LEADER);
  • voor kosten gericht op de reguliere bedrijfsvoering van bestaande reguliere samenwerkingsactiviteiten;
  • voor projecten waarvan de subsidiabele kosten minder dan €150.000,- bedragen.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 3.6 Samenwerking voor innovaties in de landbouw. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan, zoals genoemd in artikel 3.6.1 lid 1 sub a, wordt subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

 • kosten voor het werven van deelnemers;
 • kosten voor het netwerken om het project goed te definiëren;
 • kosten voor het opstellen van een projectplan en de samenwerkingsovereenkomst;
 • kosten voor projectmanagement en projectadministratie;

Voor de uitvoering van een innovatieproject, zoals genoemd in artikel 3.6.1 lid 1 sub b, wordt subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

 • coördinatiekosten van het samenwerkingsverband;
 • kosten voor het verspreiden van resultaten van het project;
 • operationele kosten direct verbonden aan de uitvoering van het innovatieproject;
 • kosten voor projectmanagement en projectadministratie;
 • Indien voor de uitvoering van een innovatieproject een fysieke investering wordt gedaan, wordt subsidie verstrekt voor:
 • kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;
 • kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • kosten voor aankoop van grond;
 • kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

Algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a;

 • kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • kosten van de koop van tweedehandsmachines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12, lid 3 en 4.

In afwijking van artikel 1.12, derde lid, komen voorbereidingskosten die worden gemaakt vóór indiening van een aanvraag met betrekking tot de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1.6 lid 1, en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie, niet voor subsidie in aanmerking.

Afhandeling aanvraag

Na sluiting van de indieningstermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van de selectiecriteria uit artikel 3.6.10 en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de methodiek in artikel 3.6.10 en 3.6.11. U moet minimaal 33 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen 33.

Afhandeling van uw aanvraag door RvO

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage
 • Als de subsidiabele activiteit betrekking heeft op het voortbrengen van landbouwproducten of handel in landbouwproducten dan bedraagt de hoogte van subsidie:
  • voor kosten als bedoeld in artikel 3.6.6 lid 1: 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • voor kosten als bedoeld in artikel 3.6.6 lid 2: 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • voor kosten als bedoeld in artikel 3.6.6 lid 3:
   • 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor productieve investeringen;
   • 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor niet-productieve investeringen;
 • Als de activiteit geen betrekking heeft op de handel in en de voortbrenging van landbouw producten dan bedraagt de subsidie:
  • 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als de subsidieontvanger een grote onderneming is;
  • 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als de subsidieontvanger een middel grote onderneming is;
  • 45% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als de subsidieontvanger een kleine onderneming is;
 • De percentages genoemd in het tweede lid, onder sub a tot en met c kunnen worden verhoogd met 15% als:
  • het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één kleine- of middelgrote onderneming als omschreven in bijlage 1 bij verordening 651/2014 en geen van de partijen meer dan 70% van de kosten draagt, en
  • een onderzoeks- of onderwijsinstelling aan het samenwerkingsverband deelneemt en deze instelling minimaal 10% van de kosten draagt.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving