Samenwerking voor innovaties (water)

U kunt niet aanvragen.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden of samenwerkingsverbanden in oprichting.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

 • Subsidie voor:
  • het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband of;
  • het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie of;
  • het uitvoeren van een innovatieproject;
 • De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie in het kader van één of meerdere van de volgende thema’s:
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaatadaptatie;
  • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit gericht op het waterbeheer.
 • De activiteit heeft betrekking op de voortbrenging van landbouwproducten.
Voorwaarden

Artikel 3.5.2 samenwerkingsverband

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.6 bestaat het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3.5.1 eerste lid, uit tenminste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectaanvraag en bevat tenminste één landbouwer of een organisatie die hem vertegenwoordigt.

Artikel 3.5.3 aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • het samenwerkingsverband of
 • de penvoerder van het samenwerkingsverband in oprichting.

Artikel 3.5.8 criteria

 • De activiteit dient op een innovatieve manier vanuit de landbouw via een projectmatig samenwerkingsverband een bijdrage te leveren aan één of meer van de volgende doelen:
  • het verbeteren van de waterkwaliteit, zoals beschreven in de Kader Richtlijn Water (KRW):
   • deze zijn voor het oppervlaktewater uitgewerkt in de Omgevingsvisie en de bijbehorende factsheets van de KRW-waterlichamen in Overijssel.
   • voor grondwater geeft Overijssel prioriteit aan het verminderen van de risico’s voor een duurzaam veilige drinkwatervoorziening zoals vastgesteld per drinkwaterwinning in de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen in Overijssel;
 • het vergroten van de beschikbare regionale (grond)watervoorraad en de vermindering van schade door vochttekorten. Voor Oost Nederland zijn de hierbij behorende doelen voor het thema Zoetwatervoorziening Oost Nederland opgenomen in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021. Gebieden die liggen in een voorkeursgebied klimaat hebben daarbij extra prioriteit. Deze voorkeursgebieden zijn aangegeven op kaart 1 en 2 in “Wel goed water geven”, het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021;
 • de vermindering van nitraat in grond- en oppervlaktewater zoals bepaald in de EU-Nitraatrichtlijn. Hierbij hebben stroomgebieden van die KRW-waterlichamen, waar de parameter “stikstof totaal” niet voldoet aan de norm voor grond- en oppervlaktewater, extra prioriteit. Deze parameter is per waterlichaam opgenomen in de KRW-factsheets voor grond- en oppervlaktewaterlichamen en de daarin opgenomen toestandsbeoordeling. Die factsheets zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Overijssel.

Weigeringsgronden

Naast het bepaalde in artikel 1.8 wordt subsidie ook geweigerd als er voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling (LEADER) subsidie is verstrekt.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.18 Experimenten powered by Cultuur. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende kosten:

 • de kosten voor het werven van deelnemers en het schrijven van een projectplan;
 • coördinatie kosten voor het samenwerkingsverband;
 • de kosten voor het verspreiden van resultaten van het project;
 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • de kosten van tweedehands zaken tot maximaal de marktwaarde;
 • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 • haalbaarheidsstudies;
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • personeelskosten;
 • operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk;
 • niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

Op deze subsidie is de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel van toepassing.

Afhandeling aanvraag 

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek.

 • Bij een activiteit zoals bedoeld in artikel 3.5.1 lid 1. onder a. en b. wordt dit gedefinieerd als de kans dat de partijen er in slagen een werkbare en vruchtbare samenwerking tot stand te brengen. Dit blijkt uit de kwaliteit van het projectplan en van het beoogde samenwerkingsverband zelf.
 • Bij een activiteit zoals bedoeld in artikel 3.5.1 lid 1. onder c. wordt dit gedefinieerd als de kans dat de partijen er in slagen het innovatie-idee uit te werken. Dit blijkt uit de kwaliteit van het plan van aanpak.

Projecten dienen een minimumscore van 33 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Afhandeling van uw aanvraag door RvO

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl.

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

 • 70% van kosten die voor subsidie in aanmerking komen als bedoeld in artikel 3.5.6 onder sub b en sub c, en sub k;
 • 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als bedoeld in artikel 3.5.6 onder sub d tot en met sub n, voor zover het kosten van niet-productieve investeringen betreft;
 • 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als bedoeld in artikel 3.5.6 onder sub d tot en met n, voor zover het kosten van productieve investeringen betreft;
 • 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als bedoeld in artikel 3.5.6 onderdeel sub a en sub k voor zover het kosten betreft voor de oprichting van een projectmatige samenwerking en het gezamenlijk formuleren van een projectplan.
 • De te verlenen subsidie dient minimaal € 150.000,- te bedragen.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode is vastgesteld op € 1.337 .561,- (samengesteld uit € 891.707,- Europese middelen (ELFPO) en € 445.854,- provinciale middelen).

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving