Uitvoering LEADER projecten - LAG's

Voor wie

Voor publieke rechtspersonen, private rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de volgende doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel,  Noordoost Twente, Salland of Zuidwest Twente:

A: Jongeren en onderwijs.

B: Vrijetijdseconomie.

C: Verbinden van de samenleving met de toekomst van de landbouw en water.

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voorwaarden
 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient op moment van de subsidieverlening de subsidie per project minimaal € 30.000,- te bedragen.
 • Als de totale subsidiabele projectkosten het bedrag van € 200.000,- overstijgen bedraagt de maximale subsidie € 100.000,-.
 • Naast het bepaalde in artikel 1.8 wordt subsidie ook geweigerd:
  • als voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten al subsidie is verstrekt, behalve wanneer het de benodigde nationale cofinanciering betreft;
  • als het project niet past binnen een door Gedeputeerde staten goedgekeurde LOS.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 2.3 Regeling uitvoering van LEADER projecten. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In aanvulling op artikel 1.12:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • de kosten van architecten en ingenieurs;
 • de kosten van externe adviseurs;
 • de kosten van haalbaarheidsstudies;
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • bijdragen in natura;
 • niet verrekenbare btw;
 • personeelskosten;
 • voorbereidingskosten;
 • reis- en verblijfkosten;
 • de kosten voor promotie en publiciteit;
 • materiaalkosten;
 • de kosten van de koop of huurkoop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • kosten voor projectmanagement en projectadministratie;
 • operationele kosten voor de uitvoering van het project;
 • kosten van ruimten en bijbehorende faciliteiten;
 • leges voor vergunningen en procedures.
Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen.

De LAG maakt op hun website bekend wanneer de LAG-vergaderingen voor het beoordelen van ingediende aanvragen worden gehouden. Voordat een aanvraag in deze vergadering ter beoordeling kan worden voorgelegd, is vanaf het moment van indienen een periode van 16-20 weken nodig voor de beoordeling van de aanvraag door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorgaande is een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend).

De behandeltermijn is maximaal 22 weken.

Selectiecriteria en puntenmethodiek

Uw aanvraag wordt door de LAG als adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de methodiek volgens artikel 2.3.35 en artikel 2.3.36. Projecten moeten minimaal 20 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Heeft u vragen

Wij raden u aan om voor uw ingediende aanvraag contact op te nemen met een van de Leadercoördinatoren voor dit gebied. Deze kunnen u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag voor deelbetaling of vaststelling en antwoord geven op inhoudelijke vragen. U kunt contact opnemen met:

Maximale bijdrage
 • De subsidie bedraagt 40% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • Als de aanvrager in het financieringsplan een subsidiebedrag aanvraagt dat lager is dan het bedrag dat verkregen wordt door de kosten die voor subsidie in aanmerking komen te vermenigvuldigen met het onder lid 1 genoemde percentage van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen, wordt dit gezien als het aangevraagde en maximaal te verlenen subsidiebedrag.

Om voor subsidie in aanmerking te komen zal per project minimaal sprake moeten zijn van een subsidie van € 30.000,- en maximaal € 100.000,-.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt € 1.958.745,89 (samengesteld uit € 1.305.830,59 Europese middelen (ELFPO) en € 652.915,30 Provinciale middelen).

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang eerdere aanvragen via MijnRvO.nl


Actuele wet- en regelgeving