Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de Lokale Actie Groepen (LAG's)

Voor wie

 • de Lokale Actie Groepen (LAG's);
 • rechtspersonen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten met het oog op het opstellen van een samenwerkingsproject en het zoeken van geschikte partners en gebieden daarvoor. Of voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten.

U kunt niet aanvragen.

Voorwaarden
 • De samenwerkingsactiviteit past binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS).
 • Ten minste één van de partners in de samenwerkingsactiviteit is de Lokale Actie Groep (LAG).
 • De samenwerkingsactiviteiten moeten gericht zijn op verbetering van de LOS en plaatsvinden binnen Nederland (interterritoriale samenwerking) of tussen gebieden in verschillende lidstaten of gebieden in derde landen (transnationale samenwerking).

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in de regeling Wijziging Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel, 2.4 Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Noord Overijssel. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In aanvulling op artikel 1.12 komen de volgende kosten voor de voorbereiding en het zoeken van geschikte partners en gebieden voor subsidie in aanmerking:

 • de kosten van haalbaarheidsstudies voor interterritoriale of transnationale samenwerking;
 • de kosten voor het opstellen van een projectplan;
 • administratieve kosten (operationele kosten en personeelskosten) voor de organisatie van een samenwerkingsproject;
 • reis- en verblijfkosten;

In aanvulling op artikel 1.12 komen de volgende kosten voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten voor subsidie in aanmerking:

 • uitvoeringskosten;
 • operationele kosten en personeelskosten voor de organisatie van een samenwerkingsproject;
 • reis- en verblijfkosten.
Hoe vraagt u aan

U kunt niet aanvragen.

Afhandeling aanvraag

Alle aanvragen worden door een adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de methodiek volgens artikel 2.4.6 en artikel 2.4.7. Projecten moeten minimaal 20 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen. U moet voor ieder criterium ten minste het minimale aantal punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Toelichting

Een toelichting op de openstelling en de selectiecriteria van de tendersystematiek leest u in het document 'Toelichting - Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep' U vindt dit document onder het kopje 'Documenten' op deze webpagina.

Heeft u inhoudelijke vragen

Wij raden u aan om ruim voor het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de Leadercoördinator voor dit gebied. Deze kan u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag en antwoord geven op inhoudelijke vragen.

U kunt contact opnemen met Karola Schröder per e-mail (Karole.Schroder@planet.nl) of telefonisch via 06 22 49 60 25.

Maximale bijdrage
 • De subsidie bedraagt 100% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • Als de aanvrager in het financieringsplan een subsidiebedrag aanvraagt dat lager is dan het bedrag dat verkregen wordt door de kosten die voor subsidie in aanmerking komen te vermenigvuldigen met het onder lid 1 genoemde percentage van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen, dan wordt dit gezien als het aangevraagde en maximaal te verlenen subsidiebedrag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,-. Dit is samengesteld uit € 50.000,- Europese middelen (ELFPO), € 25.000,- provinciale middelen) en € 25.000,- overige nationale bijdragen (deze regelt u zelf via bijvoorbeeld gemeente, waterschap of rijk).

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving