Bijlage 2 De-minimisverklaring

Provincie Overijssel – Verklaring de-minimissteun


Bijlage bij een gezamenlijke subsidieaanvraag op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 of een paragraaf uit het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.


Iedere deelnemende ondernemer(s) in het samenwerkingsverband vult de verklaring in. U kunt de documenten als bijlage(n) meesturen met uw aanvraag.


Bij een subsidie aan een onderneming kan er sprake zijn van staatssteun. Wij kunnen u dan alleen subsidie geven als de subsidie past binnen de Europese staatssteunregels.

U wordt gezien als een onderneming als u economische activiteiten (marktactiviteiten) uitvoert. Van marktactiviteiten is sprake als u producten of diensten aanbiedt op een (bestaande) markt. Voorbeelden van marktactiviteiten zijn: producten verkopen, diensten aanbieden zoals (maatwerk)advies, ondersteuning, opleiding of (haalbaarheid)onderzoeken uitvoeren.


Met onderstaande vragen kunnen wij beoordelen of de subsidie past binnen de regels van de De-minimisverordening(en).


Algemene vragen

Naam subsidieregeling:

Naam project:


Geef kort aan wat de standaard activiteiten zijn van uw organisatie:


In welke sector bent u werkzaam?:

kunst en cultuur

landbouw en actief in de verwerking en afzet van landbouwproducten

landbouw en actief in de verwerking en afzet van landbouwproducten

onderwijs

speur- en ontwikkelingswerk (onderzoeksorganisaties en universiteiten)

visserij en aquacultuur

wegvervoer

andere sector


Wat is op uw activiteit van toepassing?:

de activiteiten zijn gratis of er wordt een kleine bijdrage gevraagd die niet als vergoeding gezien kan worden

de activiteiten zijn toegankelijk voor het brede publiek

de activiteiten hebben vooral een maatschappelijk en culturele doelstelling (niet commercieel)

geen van bovenstaande


Alleen voor de sector onderwijs. Is de subsidie bedoeld voor uw onderwijsactiviteiten?:

ja

nee


Alleen voor de sector speur- en ontwikkelingswerk. Is de subsidie bedoeld voor uw standaard onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten?:

ja, voor opleiding om meer en beter gekwalificeerd menselijk kapitaal te krijgen

ja, voor het verrichten van onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling om meer kennis en een beter inzicht te verkrijgen

nee


Zijn deze activiteiten bedoeld voor ondernemingen of consumenten uit de regio (buurt/wijk/gemeente)?:

ja, want alleen kleine bedrijven maken gebruik van onze producten of diensten

ja, want wij hebben geen buitenlandse klanten

ja, want onze producten of diensten zijn voor de klanten in de buurt

nee


Hebben de activiteiten een algemeen doel?:

ja, er is sprake van kennisdeling, van elkaar leren, elkaar op ideeën brengen of elkaar stimuleren met meerdere deelnemende organisaties/bedrijven

ja, het doel is om organisaties/bedrijven en/of (onderwijs)instellingen met elkaar te laten samenwerken

nee


Vragen de-minimissteun

In het algemeen geldt dat een zelfstandige onderneming in het lopende jaar en de afgelopen 2 jaar in totaal maximaal € 300.000,- aan de-minimissteun mag ontvangen. Bij een niet zelfstandige onderneming wordt de de-minimissteun van de verbonden ondernemingen, zoals moeder-, zuster- en dochterondernemingen, bij elkaar opgeteld.

Voor sommige sectoren geldt echter een lager maximumbedrag:


  • 100.000,- voor wegvervoer;

  • 30.000,- voor visserij;

  • 20.000,- voor landbouw en actief in de primaire productie van landbouwproducten.


Is uw onderneming een zelfstandige onderneming?:

ja

nee

Kies voor de optie 'nee' als uw onderneming samen met andere ondernemingen genoemd wordt in één gezamenlijke jaarrekening.


Zo nee, hebben uw onderneming en de verbonden ondernemingen samen de-minimissteun ontvangen in dit belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren?:

ja. Hoeveel?: €

nee


Zo ja, heeft uw onderneming de-minimissteun ontvangen in dit belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren?:

ja. Hoeveel?: €

nee


Van wie heeft u de de-minimissteun ontvangen?:

Provincie Overijssel

andere overheden

Provincie Overijsel en andere overheden

Als u de steun van het Rijk of een gemeente heeft ontvangen dan stuurt u een kopie van de brief mee met de aanvraag. Het maakt niet uit dat deze de-minimissteun nog niet uitbetaald is.Ondertekening

Ondergetekende verklaart:


Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Bevoegd en/of gemachtigd te zijn om dit formulier te ondertekenen.Naam aanvragende organisatie:

KvK-nummer:

Naam Holding/groep (indien van toepassing):

Naam contactpersoon:

Functie:

Plaats:

Datum:

Handtekening: