Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (Ubs 3.3)

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
 • Activiteit B: voor een energieonderzoek, niet ouder dan 3 jaar, dat u heeft laten uitvoeren.

U kunt niet alleen subsidie aanvragen voor het energieonderzoek.

Met energieonderzoek bedoelen wij: een uitgevoerd onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en industriële processen. Het onderzoek richt zich zowel op bouwkundige, technische en organisatorische aspecten, cultuurhistorische waarden als het industriële gebruik.

Direct aanvragen

 

Let op: gebruik dit formulier alleen bij een gezamenlijke aanvraag

Direct aanvragen gezamenlijk aanvraag

 

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft de energiebesparende maatregelen pas uitgevoerd nadat het energieonderzoek uitgevoerd was;
  • vraagt de subsidie aan binnen acht maanden nadat de energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn;
  • heeft de afgelopen twee jaar en het lopende jaar, op basis van deze subsidieregeling, nog geen subsidie ontvangen voor het vestigingsadres.
 • De energiekosten van de aanvrager waren in 2020 of 2021 minder dan € 30.000,- per jaar. Dit geldt niet voor aanvragers uit de cultuursector met SBI-code 90 en 91, omdat deze instellingen hoge energiekosten per jaar hebben. Voor alle aanvragers die in 2022 zijn opgericht geldt dat de energiekosten voor 2022 naar verwachting niet meer dan € 60.000,- zijn.
 • De energiebesparende maatregelen:
  • zijn genoemd in het energieonderzoek;
  • zijn toegepast aan het gebouw, bouwwerk of de installaties die met het gebouw te maken hebben, zoals de deuren of ramen. Als het gaat om sportverenigingen dan mogen de energiebesparende maatregelen ook uitgevoerd worden op het veld, zoals veldverlichting.  Zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidie, het is een energieopwekkende maatregel.
  • zijn toegepast op een gebouw dat fysiek in Overijssel is gevestigd;
  • zijn op het moment van de aanvraag maximaal 8 maanden geleden uitgevoerd;
  • die zijn uitgevoerd hebben per aanvraag in totaal minimaal € 4.000,- gekost. Om aan de minimale kosten van € 4.000,- te kunnen voldoen, is het mogelijk om de energiebesparende maatregelen van meerdere vestigingen of aanvragers samen in één aanvraag op te nemen. Een van de aanvragers vraagt de subsidie aan en zorgt voor de onderlinge verdeling van de subsidie;
  • zijn niet bedoeld:
   • voor nieuwbouw;
   • voor woningen, appartementen of andere voor bewoning bedoelde panden, en;
   • zijn geen maatregelen die verplicht zijn onder de Wet Mileubeheer. Hierin staat dat er bij een jaarverbruik van meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000m3 gas, maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder wettelijk verplicht zijn. Hieronder vallen in ieder geval de erkende maatregelen.
 • Het energieonderzoek:
  • is op het moment van de aanvraag niet ouder dan 3 jaar;
  • is uitgevoerd door:
   • een gecertificeerd energieadviseur met aantoonbare ervaring in het mkb. De ervaring van de energie-adviseur kan aangetoond worden door verwijzing naar referentieprojecten. Voorbeelden van certificatie zijn EPA of EPA-U. EPA-U staat voor Energie Prestatie Advies voor bestaande utiliteitsgebouwen. Voorbeeld van een certificerende instantie is FeDec;
   • een branchespecialist, of:
   • in opdracht van of met subsidie van de provincie Overijssel.
  • is uitgevoerd vóórdat energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd;
  • is niet gesubsidieerd vanuit een andere regeling.
 • In het onderzoek staan energiebesparende maatregelen:
  • die zijn gebaseerd op de erkende maatregelen voor energiebesparing en de aanvullingen daarop van Infomil;
  • die voldoen aan de definitie in het protocol Monitoring energiebesparing;
  • die staan op de energie- en milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met bedrijfsmiddelen die voor de fiscale Energie Investering Aftrekregeling (EIA) in aanmerking komen. Deze lijst wordt elk jaar geactualiseerd en is te vinden op de website van de RVO.
 • Deze subsidie valt onder de Algemene De-minimisverordening of de De-minimisverordening Landbouw.

De precieze voorwaarden en een toelichting kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.3 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie).

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen, als dit van toepassing is, eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Het energieonderzoek. Hierin staat minimaal:
  • GEWIJZIGD: het energiegebruik over 2021, 2022 of 2023;
  • de energiebalans waarin minimaal 90% van het energiegebruik is toebedeeld aan de energiegebruikers;
  • een omschrijving van de energiemaatregelen, inclusief de verwachte investering, de verwachte energiereductie en de terugverdientijd van de investering;
  • een plan van aanpak voor de uitvoering;
  • de quick wins.
 • Een kopie van alle facturen én betaalbewijzen van de gemaakte en betaalde kosten van de uitgevoerde energiemaatregelen. Een betaalbewijs is bijvoorbeeld een bankafschrift.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn is voldoende. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Bijlagen bij een gezamenlijke aanvraag
 • De energieonderzoeken. Hierin staat minimaal:
  • GEWIJZIGD: het energiegebruik over 2021, 2022 of 2023;
  • de energiebalans waarin minimaal 90% van het energiegebruik is toebedeeld aan de energiegebruikers;
  • een omschrijving van de energiemaatregelen, inclusief de verwachte investering, de verwachte energiereductie en de terugverdientijd van de investering;
  • een plan van aanpak voor de uitvoering;
  • de quick wins.
 • Kopieën van alle facturen én betaalbewijzen van de gemaakte en betaalde kosten van de uitgevoerde energiemaatregelen. Een betaalbewijs is bijvoorbeeld een bankafschrift.
 • Van de penvoerder:​​​​​​ een bewijs van bankrekening.
 • Ingevulde Bijlagen:
 • Van de deelnemers:
  • ingevulde staatssteunverklaring (niet van de penvoerder, deze vult de gegevens in het aanvraagformulier in). Gebruik hiervoor Bijlage De-minimisverklaring;
  • verleningsbrieven als zij dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun hebben ontvangen (indien van toepassing en alleen als zij de steun niet van ons hebben ontvangen).
Hoe vraagt u aan

Maak gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie voor energiebesparende maatregelen is maximaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie voor energiebesparende maatregelen is:
  • maximaal € 5.000,- per aanvraag voor Mkb-ondernemingen in de horeca, detailhandel en dienstverlening die direct geheel of gedeeltelijk zijn getroffen door de verplichte lockdowns; en
  • maximaal € 2.500,- per aanvraag voor overige aanvragers.
 • De subsidie per uitgevoerd energieonderzoek is een vast bedrag van € 400,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor het jaar 2024: € 110.432,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving