Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel

Voor wie

Voor een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een maatschap, een ZZP-er, een vof of een eenmanszaak in de agro&food sector.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan vernieuwing en verduurzaming van de agro&food sector.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: advies en ondersteuning bij het beantwoorden van een vraagstuk voor innovatie in de agro&food sector.
 • Activiteit B: het uitvoeren van een onderzoek voor innovatie in de agro&food sector.
 • Activiteit C: het opstellen van een bedrijfsplan voor de overgang naar kringlooplandbouw.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur.

Voorwaarden activiteit A en B
 • De activiteiten gaan over het verduurzamen van de voedselketen. Bij verduurzamen gaat het om:
  • het sluiten van kringlopen;
  • het terugdringen van emissies; en
  • het verminderen van verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem.
 • De innovatie draagt bij aan:
  • het versterken van de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in de keten.
  • ten minste één van de volgende doelen:
   • ze leveren een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik;
   • ze bevorderen de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland en dragen bij aan een bloeiende regionale economie;
   • ze leveren winst op voor ecosystemen (water, bodem en lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap;
   • ze leveren een bijdrage aan het dierenwelzijn;
   • ze leveren een bijdrage aan de erkenning van de waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger;
   • ze versterken de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaat slimme en ecologisch duurzame voedselsystemen;
   • ze dragen wat betreft visserij bij aan een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving.
    De bijdrage aan één van de bovengenoemde doelen mag niet betekenen dat er een negatief effect is op één van de andere genoemde doelen.
 • De subsidie die wij geven is minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,-.
 • Het project moet na de subsidieverlening starten binnen 3 maanden en uitgevoerd zijn binnen 15 maanden.
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent ook dat u nog niet gestart mag zijn met de activiteiten.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 4.4 Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Voorwaarden activiteit C
 • Alleen een landbouwonderneming kan voor deze activiteit aanvragen.
 • Het bedrijfsplan beschrijft in ieder geval:
  • welke veranderingen worden doorgevoerd in het bedrijf;
  • hoe emissiereductie van stikstof wordt gerealiseerd;
  • welke positieve effecten worden bereikt op de omgeving van het bedrijf, zoals natuur, bodem en water, landschap en samenleving;
  • de marktkansen en verdienmodel van de landbouwonderneming nadat de overgang heeft plaatsgevonden;
  • een begroting voor het realiseren van de overgang.
 • De subsidie die wij geven is minimaal € 1.000,- en maximaal € 4.000,-.
 • Het project moet na de subsidieverlening starten binnen 3 maanden en uitgevoerd zijn binnen 15 maanden.
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent ook dat u nog niet gestart mag zijn met de activiteiten.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 4.4 Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een ondertekende offerte. De offerte is ondertekend door de aanvrager en door de persoon of organisatie die wordt ingezet voor de beantwoording van het vraagstuk of die het onderzoek uitvoert. De offerte mag ondertekend zijn onder voorbehoud van het verkrijgen van de subsidie.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u op deze pagina kunt vinden. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie voor activiteit A is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt maximaal € 10.000,- per aanvraag.
 • De subsidie voor activiteit B is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt maximaal € 10.000,- per aanvraag.
 • De subsidie voor activiteit C is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt maximaal € 4.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2024 is: € 600.000,-. Er geldt een deelplafond van:

 • € 330.000,- voor het opstellen van een bedrijfsplan voor de overgang naar kringlooplandbouw (activiteit C). 
 • € 270.000,- voor de activiteiten advies en ondersteuning en het uitvoeren van een onderzoek ( activiteiten A en B).
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving