Beloning duurzame melkveehouders Overijssel

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Een samenwerkingsverband van drie agrarische collectieven van werkgebied Overijssel. De collectieven zijn het Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A., het Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A. en het Gebiedscollectief Noordoost Twente. De eindbegunstigden van de subsidie zijn melkveehouders.

Wat

Subsidie voor het omschakelen naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dit doen wij door melkveehouders via een pilotproject te belonen voor hun bovenwettelijke verduurzamingsstappen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof. Met het pilotproject kunnen wij ervaring opdoen hoe een beloningsaanpak op basis van KPI’s in de praktijk het beste werkt. Deze subsidieregeling is daarmee ook een praktijkleeromgeving.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een pilotproject. Melkveehouders die meedoen aan dit pilotproject worden beloond voor de behaalde duurzaamheidsscores en de daarmee samenhangende voorbereiding, administratie, toezicht en monitoring. Wij maken hiervoor gebruik van de gegevens in de KringloopWijzer.

Voorwaarden
 • Het gaat om de duurzaamheidsscores van kringlooplandbouw op het gebied van biodiversiteit, water, bodem, klimaat en stikstof. De duurzaamheidsscores staan  genoemd in bijlage 1 bij deze subsidieregeling.
 • Voor de berekening van de scores worden de gegevens gebruikt die in de KringloopWijzer zijn opgenomen. De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in de milieu- en klimaatprestaties van het bedrijf. Het is een database met bedrijfseigen gegevens van een melkveehouder, die jaarlijks ingevuld en gevalideerd worden via: www.mijnkringloopwijzer.nl.
 • Aan het pilotproject nemen per gebied maximaal 10 melkveehouders deel. De gebieden zijn:
  • Noordwest-Overijssel; 
  • Vechtdal;  
  • Salland; 
  • West-Twente; 
  • Noordoost-Twente; 
  • Zuidoost-Twente. 
 • De melkveehouders doen gedurende 3 jaar mee aan het pilotproject, namelijk 2024, 2025 en 2026.
 • Het project moet uiterlijk op 1 juli 2027 uitgevoerd zijn.
 • De subsidie aan de melkveehouders is geen staatssteun als de subsidie verleend kan worden onder de De-minimisverordening Landbouw. Dit betekent dat de landbouwonderneming in 3 aaneengesloten jaren maximaal € 20.000,- aan de-minimissteun kan ontvangen. 

De precieze voorwaarden en de verplichtingen kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.24 Beloning duurzame melkveehouders Overijssel.

De subsidie kan gecombineerd worden met de Eco-regeling en paragraaf 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2024. Er is geen aantoonbare overlap met de berekening van de vergoeding vanuit de Eco-regeling en de subsidies op basis van ANLb, waardoor stapeling of combinatie mogelijk is. 

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende collectieven. Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Een bewijs van bankrekening als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? U kunt het format of het voorbeeld ook opvragen via het Overijssel Loket.

Hoe vraagt u aan?

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is een vast bedrag van € 500.000, - per aanvraag, waarvan maximaal 25% voor de voorbereiding, administratie, toezicht en monitoring.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is € 500.000,-.

Voorschot
 1. Bij verlening van de subsidie wordt een eerste voorschot van maximaal 25% verleend.
 2. Een vervolgvoorschot wordt verleend nadat de subsidieontvanger een overzicht aanlevert van de deelnemende melkveehouders. Het overzicht bevat de volgende gegevens:
  • adres en KvK-nummer van de deelnemende melkveehouders;
  • een deelnameverklaring van de melkveehouder waaruit blijkt dat de melkveehouder bereid is gedurende 3 jaar, namelijk 2024, 2025 en 2026 mee te doen aan het pilotproject. De deelnameverklaring bevat ook een verklaring de-minimissteun. Het format voor de verklaring de-minimissteun kunt u opvragen bij het Overijssel Loket.
 3. de duurzaamheidsscores per melkveehouder over 2023 berekend op basis van bijlage 1.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving