Stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&food sector

Wat

Subsidie voor activiteiten die de transitie naar kringlooplandbouw bevorderen.

Met kringlooplandbouw bedoelen wij: landbouw waarbij zo min mogelijk afval vrij komt. De uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit(en):

 • Activiteit A: Demonstraties, praktijkleertrajecten en kennisdeling over kringlooplandbouw.
 • Activiteit B: De ontwikkeling en het uitvoeren van een methode of aanpak om meerdere landbouwondernemers te stimuleren om de ecosysteemdiensten op het landbouwbedrijf te verbeteren of uit te breiden. Hieronder valt ook het vormen van een netwerk ten behoeve van de hiervoor genoemde activiteiten.

Met ecosysteemdiensten bedoelen wij: de diensten die de natuur de mens biedt en die te maken hebben met de landbouw. Zoals bestuiving, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging in de bodem, aantrekkelijk landschap voor recreatie, natuurlijke plaagonderdrukking en waterregulatie.

Voor wie

 • Voor activiteit A: degene die de demonstraties, praktijkleertrajecten of kennisdeling levert aan ondernemingen.
 • Voor activiteit B: een samenwerkingsverband.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De activiteiten dragen bij aan:
  • de transitie naar vormen van kringlooplandbouw en een verduurzaming van de voedselketen, mét een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering, en aan
  • de doelstelling en ambities zoals verwoord in het investeringsvoorstel, en aan;
  • de volgende twee doelen uit de meetlat kringlooplandbouw van LNV:
   • het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen van verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem; én aan
   • het versterken van de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in de keten.
 • De activiteiten dragen ook bij aan minimaal twee van de volgende doelen uit de meetlat kringlooplandbouw van LNV. En ze veroorzaken geen schade aan de overige doelen. De activiteiten:
  • leveren een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik;
  • bevorderen de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland en dragen bij aan een bloeiende regionale economie;
  • leveren winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap;
  • leveren een bijdrage aan het dierenwelzijn;
  • leveren een bijdrage aan de erkenning van de waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger;
  • versterken de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame voedselsystemen; of
  • dragen wat betreft visserij bij aan een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving.
 • Het gewenste effect van de activiteiten, is naar het oordeel van de Adviescommissie voldoende in relatie tot de gevraagde subsidie.
 • Het project moet binnen drie jaar na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.6 Stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&Food sector.

Extra voorwaarde activiteit A
 • De aanvrager:
  • is degene zijn die de demonstraties, praktijkleertrajecten of kennisdeling levert aan ondernemingen;
  • is aantoonbaar voldoende gekwalificeerd. Dit kan o.a. blijken uit referentieprojecten;
  • kan aantonen dat er een duidelijke vraag is vanuit de primaire agrarische sector.
 • De subsidie voor dit onderdeel van de subsidieregeling valt onder de Landbouwvrijstellingverordening, artikel 21 lid 3. De totale overheidsbijdrage voor de dekking van de subsidiabele kosten inclusief de subsidie van de provincie is maximaal 100%. Voor demonstratieprojecten geldt aanvullend dat de totale overheidsbijdrage voor de dekking van de subsidiabele kosten inclusief de subsidie van de provincie maximaal € 100.000,- is voor een periode van maximaal 3 jaar. 
Extra voorwaarde activiteit B
 • De aanvrager is een samenwerkingsverband waaraan minimaal 1 ondernemer uit de Agro&food sector deelneemt.
 • De subsidie voor:
  • een productieve investering bij een landbouwonderneming valt onder de Landbouwvrijstellingverordening, artikel 14. De totale overheidsbijdrage voor de dekking van de subsidiabele kosten inclusief de subsidie van de provincie is maximaal 40%;
  • maatwerkadvies aan een landbouwonderneming valt onder de Landbouwvrijstellingverordening, artikel artikel 22. De subsidie wordt dan verleend aan de aanbieder van de maatwerkadvies;
  • andere activiteiten valt onder de Algemene De-minimisverordening, De-minimisverordening Landbouw of de De-minimisverordening Visserij.​​​​​
Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan waaruit in ieder geval blijkt op welke manier aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.6.3 lid 2 wordt voldaan.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

En extra als er sprake is van een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden de onderlinge afspraken opgenomen. Wat er in een samenwerkingsovereenkomst komt te staan, is afhankelijk van het soort samenwerking dat partijen met elkaar aangaan. Een voorbeeld vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Staatssteunverklaring van alle partners. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format Staatssteunverklaring partners te gebruiken.
 • Verleningsbrieven van de partners maar alleen als zij dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun hebben ontvangen en alleen als zij de steun niet van ons hebben ontvangen.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Neem dan contact op met het Overijssel Loket.

Voordat u aanvraagt 

Voor inhoudelijke vragen of om uw project te bespreken met een beleidsmedewerker Agro en food kunt u contact opnemen met:

Arie Moning
Telefoon: 038 499 7347

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Adviescommissie

Een aanvraag voor subsidie van € 10.000,- of meer kan worden voorgelegd aan de Adviescommissie agro&food. De commissie geeft advies of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals die genoemd zijn in artikel 4.6.3 lid 2 en artikel 4.6.4 lid 2.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 200.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor:
  • productieve investeringen op een landbouwbedrijf maximaal 40% van de investeringskosten per landbouwondernemer is;
  • adviesdiensten aan een landbouwondernemer maximaal € 1.500,- per landbouwondernemer is.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie per aanvraag minder dan € 5.000,- is.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 en 2024 totaal: € 1.650.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele Wet- en regelgeving