Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen

Voor wie

Eigenaar, erfpachter of reguliere pachter van grond behorend bij een landbouwbedrijf die een verplaatsingsovereenkomst heeft gesloten met de provincie.

Wat

Subsidie voor de verplaatsing van een landbouwbedrijfsgebouw in het belang van de Ontwikkelopgave Natura 2000.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: voor de verhuizing van bestaande voorzieningen, zoals de bedrijfsmiddelen en dieren naar de nieuwe locatie.
 • Activiteit B: de opbouw van de bestaande voorzieningen op de nieuwe locatie.
 • Activiteit C: het demonteren van de bestaande landbouwbedrijfsgebouwen, alleen als dit in de bedrijfsverplaatsingsovereenkomst met de provincie is opgenomen.
 • Activiteit D: extern advies voor de verplaatsing. Het gaat dan om advies voor de voorbereiding van de verplaatsing, advies over het demonteren, de verhuizing en het weer opbouwen en advies over de haalbaarheid van de verplaatsing.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is degene die, op het moment van het sluiten van de verplaatsingsovereenkomst met de provincie, het eigendom, regulier pachtrecht of erfpachtrecht heeft van grond behorend bij een landbouwonderneming;
  • moet binnen 24 maanden na het sluiten van de verplaatsingsovereenkomst met de provincie, het landbouwbedrijf op de nieuwe locatie opbouwen;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • De landbouwonderneming heeft grond in gebruik voor akkerbouw of veeteelt, dat voor een deel gelegen is binnen het Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000. Ook landbouwondernemingen die buiten het Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000 liggen, kunnen verplaatst worden als de verplaatsing een essentiële bijdrage levert aan de Ontwikkelopgave Natura 2000 en in die zin een sleutelpositie inneemt in het kader van de grondverwerving voor de Ontwikkelopgave Natura 2000.
 • De op te bouwen landbouwonderneming moet een levensvatbaar bedrijf zijn.
 • De opbouw van de landbouwonderneming vindt plaats op een locatie waar de onderneming zonder juridische en feitelijke obstakels kan blijven bestaan in de toekomst.
 • Deze subsidieregeling valt onder artikel 16 van de Landbouwvrijstellingsverordening.

Lees de volledige tekst van de regeling met toelichting in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.9 Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving' op deze pagina.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een topografische kaart met een schaal van 1:10.000 waarop de ligging en oppervlakte van de te verplaatsen onderneming en de bijbehorende gronden, en ook de plaats van hervestiging zijn aangegeven. Als deze plaats nog niet bekend is dan stuurt u ons een topografische kaart met een schaal van 1:10.000 waarop de plaats van hervestiging is aangegeven.
 • Een investeringsbegroting van de nieuwe bedrijfslocatie opgesteld door een onafhankelijk deskundige. Hieruit moet ook de financiële haalbaarheid van de investering blijken.
 • Een plan van uitvoering van de werkzaamheden met een daaraan gekoppelde tijdsplanning.
 • Kopieën van de al aanwezige vergunningen voor de opbouw van het nieuw te vestigen landbouwbedrijf.
 • Als gebruik is gemaakt van een Rood voor Rood regeling: documenten waaruit blijkt dat de Rood voor Rood aanvraag niet gaat over dezelfde kosten als waarvoor u nu subsidie aanvraagt.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

Subsidie voor activiteit a en d: advies en verhuizing

 • De subsidie voor het advies en de verhuizing is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie voor het advies en de verhuizing is maximaal € 100.000,- per landbouwonderneming.

Subsidie voor activiteit b: opbouw

 • GEWIJZIGD De subsidie voor de opbouw is maximaal 100% van het verschil tussen:
 • de waarde en eventuele investeringskosten van installaties en bedrijfsgebouwen op de nieuwe locatie exclusief de bedrijfswoning en de ondergrond en inclusief de sloop van niet bruikbare bedrijfsgebouwen op de nieuwe locatie, en
 • de waarde van installaties en bedrijfsgebouwen, exclusief de bedrijfswoning en de ondergrond op de te verlaten locatie.
 • Beide waarden worden vastgesteld door een in opdracht van de provincie uitgevoerde taxatie. Sloopkosten van de niet bruikbare bedrijfsgebouwen op de nieuwe locatie zullen tegen maximaal € 25,- per m2 te slopen bedrijfsgebouw opgevoerd kunnen worden.
 • De subsidie voor de opbouw is maximaal € 400.000,-.

Subsidie voor activiteit c: demontage

 • De subsidie voor de demontage is € 25,- per m2 te slopen bedrijfsgebouw tot een maximum van € 100.000,-.

Totale subsidie

 • De subsidie en het aankoopbedrag van het te verplaatsen bedrijf kan nooit meer bedragen dan de hoogte van een volledige schadeloosstelling op grond van de Onteigeningswet als het fictieve uitgangspunt gehanteerd zou worden dat het landbouwbedrijf in reconstructie zou worden gebracht.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 en 2023 totaal: € 4.500.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving