MIT-Haalbaarheidsprojecten

Let op: u kunt niet meer aanvragen. Het budget voor 2024 is bereikt.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers met een vestiging in Overijssel. Uw innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in acht maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's):

 • Klimaat en Energie
 • Gezondheid & Zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Maatschappelijk Verdienvermogen
 • Circulaire Economie
 • Digitalisering

Een toelichting op deze KIA's vindt onder het kopje 'Meer informatie'.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen

We maken onderscheid in de volgende twee activiteiten:

 1. Een haalbaarheidsstudie.
 2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.
Inloggen met eHerkenning

Let op: als u voor de eerste keer inlogt met eHerkenning op onze nieuwe formulieren dan moet u eenmalig uw contactgegevens invullen. U verliest dan helaas de link naar het formulier. Om dit te voorkomen kunt u nu al uw contactgegevens invullen door in te loggen in het klantportaal Mijn Overijssel. Heeft u dit gedaan dan kunt u wanneer de regeling weer open gaat direct aan de slag met het aanvraagformulier dat op deze pagina beschikbaar komt.

Een veelgestelde vraag door adviesbureaus is of ketenmachtiging nodig is om aan te vragen. Dit kan wel maar het is niet verplicht of nodig. 

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is een Mkb-onderneming;
  • mag in 2024 maximaal 1 keer subsidie aanvragen op basis van deze subsidieregeling. β€‹β€‹β€‹β€‹Als de aanvragende Mkb-onderneming onderdeel is van een partneronderneming of verbonden onderneming, dan geldt dat per partneronderneming of verbonden onderneming maximaal 1 keer een subsidie aangevraagd mag worden in 2024. Als een Mkb-onderneming, een partneronderneming of een verbonden onderneming meer dan 1 aanvraag indient, dan wordt de aanvraag die als eerste is ontvangen in behandeling genomen. De andere aanvragen worden afgewezen. Voor de uitleg van partnerondernemingen en verbonden ondernemingen geldt Bijlage I, artikel 3 lid 2 en 3 van de AGVV;
  • is verplicht de activiteiten binnen 12 maanden na de datum waarop de subsidie is verleend te hebben uitgevoerd.
 • De activiteit:
  • de activiteit is op het moment van de subsidieaanvraag nog niet gestart;
  • wordt uitgevoerd bij een vestiging in de provincie Overijssel. Met vestiging bedoelen wij een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt;
  • voldoet aan de volgende voorwaarden zoals genoemd in artikel 6.2.3 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit:
   • Het is innovatief. Maximaal 15 punten.
   • Het heeft economisch perspectief. Maximaal 20 punten.
   • Het is technisch en financieel uitvoerbaar. Maximaal 15 punten.
    Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u voor elke voorwaarde minimaal 10 punten behalen.
 • Minimaal 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie.
 • U heeft voor deze activiteit geen subsidie aangevraagd of ontvangen bij ons of een andere overheid.
 • Deze subsidie valt onder de algemene De-minimisverordening, De-minimisverordening Landbouw of de De-minimisverordening Visserij.

De volledige voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.2 MIT-haalbaarheidsprojecten. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'. Lees ook de documentatie op deze pagina.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw digitale aanvraag. Let op: alleen complete, dit is met de gevraagde bijlagen, aanvragen worden in behandeling genomen.

 • Een projectplan. Het is verplicht om bij het opstellen van het projectplan gebruik te maken van het Overijsselse model projectplan MIT-Haalbaarheidsprojecten 2024. Het projectplan komt voor de openstelling beschikbaar op deze pagina.
 • Offerte(s) als er sprake is van kosten van derden (indien beschikbaar).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen. Het budget voor 2024 is bereikt.

Afhandeling aanvraag 

Als de te verlenen subsidie hoger is dan het resterende budget van het subsidieplafond, dan wordt het overgebleven budget verdeeld door middel van loting. De loting wordt uitgevoerd onder de op die dag ingediende complete aanvragen, dit is met de gevraagde bijlagen. De volgorde van behandeling wordt dan bepaald door middel van loting onder de op die dag ontvangen complete aanvragen. De complete aanvragen die binnenkomen op de dag dat door verlening het subsidieplafond wordt overschreden, worden beschouwd als tegelijk ontvangen. 

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen. In de praktijk betekent dit dat uw aanvraag direct op de eerste aanvraagdag (dus op 9 april 2024) compleet moet zijn!

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken

Na ontvangst van het bericht dat uw aanvraag compleet is volgt geen nadere informatie over de stand van zaken, behalve de lotingsuitslag. U ontvangt een schriftelijke subsidieverleningsbeschikking of afwijzingsbeschikking.

Beoordeling van de aanvraag
 • U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject als deze voldoet aan hoofdstuk 1 en paragraaf 6.2 MIT-Haalbaarheidsprojecten van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2022, de Algemene Wet Bestuursrecht en de algemene De-minimisverordening. Hierop wordt de aanvraag beoordeeld. Ook beoordelen wij de aanvraag op in hoeverre het project voldoet aan de voorwaarden in artikel 6.2.3 lid 2 sub a, b en c. Daarvoor geven wij een puntenscore. Alleen projecten met minimaal 10 punten per onderdeel (in totaal minimaal 30 punten) komen voor subsidie in aanmerking.
 • De ontwikkelingsmaatschappij Oost NL beoordeelt voor ons het modelprojectplan op de inhoudelijke criteria en adviseert ons in de beoordeling.
 • Het is binnen deze subsidieregeling niet mogelijk om vooraf een projectvoorstel in te dienen en/of te laten toetsen.

Let op: het is belangrijk dat het Overijsselse model projectplan MIT-Haalbaarheidsprojecten 2024 alle informatie bevat die van belang is om de voorwaarden zoals genoemd in artikel 6.2.3 te beoordelen. Bij deze subsidieregeling wordt geen inhoudelijke toelichting op het ingediende projectplan gevraagd. Nieuwe informatie is namelijk van invloed op de ontvangstdatum van de aanvraag en daarmee ook op de volgorde van behandeling van de aanvraag.

Maximale bijdrage

De subsidie is een vast bedrag van € 20.000,- per aanvraag.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is: € 960.000,-. Het subsidieplafond geldt voor de openstellingsperiode 9 april 2024 tot en met 17 september 2024.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving

Meer informatie