MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER)

U kunt aanvragen vanaf 11 juni 2024 om 09.00 uur tot uiterlijk op 17 september 2024 voor 17.00 uur.

De wereld verandert en samen staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven

Hiervoor hebben we innovatie nodig: met vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. Wilt u samen met andere ondernemers werken aan deze innovatieve oplossingen? Dan is de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten mogelijk iets voor u.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van 2 of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen.

De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen. Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies.
De MKB-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden gemaakt.
Voorbeeld: U bent een Overijsselse MKB-ondernemer en werkt samen met een MKB-ondernemer uit Gelderland, en 51% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden gemaakt in Overijssel. U vraagt de subsidie aan in Overijssel.

Waarvoor

Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode. Uw innovatie past bij minimaal één van de volgende Maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda's (KIA's):

 • GEWIJZIGD: Klimaat en Energie
 • Gezondheid & Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk Verdienvermogen
 • NIEUW: Circulaire Economie
 • NIEUW: Digitalisering

Een hulpmiddel en toelichting op deze KIA's vindt u onder het kopje 'Meer informatie'.

Inloggen met eHerkenning

Wij gaan op 2 mei 2024 over op verplicht inloggen met eHerkenning (niveau EH3). Als u nog geen eHerkenning heeft dan kunt u dat het beste zo snel mogelijk regelen. 

Als u voor de eerste keer inlogt met eHerkenning op onze nieuwe formulieren dan adviseren wij u om nu al een keer in te loggen. De eerste keer moet u namelijk uw contactgegevens invullen en dan gaat de link met de aanvraagformulier verloren. U kunt uw contactgegevens alvast invoeren door in te loggen in het klantportaal Mijn Overijssel. Heeft u dit gedaan dan kunt u wanneer de regeling open gaat direct aan de slag met het aanvraagformulier dat op deze pagina beschikbaar komt. Wacht niet tot de laatste dag voor het aanvragen van de subsidie.

Een veelgestelde vraag door adviesbureaus is of ketenmachtiging nodig is om aan te vragen. Dit kan wel maar het is niet verplicht of nodig.  

Voorwaarden
 • De aanvrager is een MIT-R&D-samenwerkingsverband, waarvan de penvoerder één van de deelnemende Mkb-ondernemingen is.
 • De activiteiten:
  • worden uitgevoerd bij een vestiging in de provincie Overijssel;
  • zijn op het moment van de aanvraag nog niet gestart;
  • moeten starten binnen zes maanden na subsidieverlening én uitgevoerd zijn binnen 24 maanden na de start.
 • Meer dan 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, komt voor rekening van de deelnemende mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.
 • Per MIT-R&D-samenwerkingsverband mag een deelnemende mkb-onderneming niet meer dan 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening nemen.
 • Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteitsvoorwaarden genoemd in artikel 6.3.8 van het Uitvoeringsbesluit. De aanvraag scoort per kwaliteitsvoorwaarde minimaal 10 punten. De totale score van de aanvraag is minimaal 50 punten.
 • Als er sprake is van staatssteun dan voldoet de subsidie aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Als u activiteiten door derden laat uitvoeren dan mag de opdracht daarvoor nog niet definitief gegeven zijn.

De volledige voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.3 MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en een projectplan. Het is verplicht om het Modelprojectplan MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 2024 Overijssel te gebruiken. Het projectplan komt voor de openstelling beschikbaar op deze pagina. Kunt u het modelprojectplan niet lezen of gebruiken? Neem dan op tijd contact op met het Overijssel Loket.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld machtiging. Wilt u een Word-versie ontvangen neem dan contact op met het Overijssel Loket.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Hoe vraagt u aan

U kunt aanvragen met het digitale aanvraagformulier dat u vanaf 11 juni 2024 kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u de verplichte bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Complete aanvragen worden afgehandeld op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde

Bij een tenderregeling krijgt elke complete aanvraag, dit is met de gevraagde bijlagen, punten op basis van de beoordeling van de kwaliteitsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 6.3.8 van het Uitvoeringsbesluit. De beoordeelde aanvragen worden vervolgens in volgorde geplaatst op basis van het behaalde puntenaantal.

De tijdige compleetheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager

De complete aanvraag, dit is met de gevraagde bijlagen, moet uiterlijk op 17 september 2024 voor 17.00 uur door ons ontvangen zijn. Een aanvraag die niet compleet is kunt u na sluitingsdatum alleen nog aanvullen als het niet gaat om inhoudelijke aanvullingen of een wijziging van de aanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bankrekeningbewijs of andere gegevens die geen invloed hebben op de inhoud van de activiteiten of de financiering ervan.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken, gerekend vanaf de sluitingsdatum.

Beoordeling van de aanvraag

Wij sturen uw aanvraag ter advisering door naar de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij geven punten voor de volgende kwaliteitsvoorwaarden:

 • Er wordt meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst verwacht. Maximaal 25 punten.
 • Er wordt meer economische waarde gecreëerd voor de deelnemers in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, de topsectoren of de Overijsselse economie. Maximaal 25 punten.
 • De kwaliteit van de MIT-R&D-samenwerking wordt hoger. Dit blijkt uit de kwaliteit van het projectplan, de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie. Maximaal 25 punten.
 • De verwachte impact die wordt gerealiseerd op één of meer van de betreffende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda's. Maximaal 25 punten.

De aanvraag scoort per kwaliteitsvoorwaarde minimaal 10 punten. De totale score van de aanvraag is minimaal 50 punten.

Er wordt geloot als twee of meer aanvragen dezelfde eindscore hebben en er niet voldoende subsidieplafond is voor alle aanvragen. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.

Maximale bijdrage
 1. ​De subsidie per MIT-R&D-samenwerkingsproject is maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,- per MIT-R&D-samenwerkingsproject. De subsidie wordt niet verleend als de berekende totale subsidie per MIT- R&D-samenwerkingsproject € 49.999,- of minder is.
 3. Als de subsidie voor het MIT-R&D-samenwerkingsproject € 200.000,- of minder is, dan is de subsidie per Mkb-ondernemer minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie per Mkb-ondernemer € 24.999,- of minder is.
 4. Als de subsidie voor het MIT-R&D-samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- is, dan is de te verlenen subsidie per Mkb-ondernemer minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie per Mkb-ondernemer € 24.999,- of minder is.
 5. Het MIT-R&D-samenwerkingsverband kan per indieningstermijn zoals genoemd in artikel 6.3.9 lid 1 niet vaker dan 1 keer subsidie aanvragen op basis van deze subsidieregeling.
 6. Een Mkb-ondernemer kan per indieningstermijn zoals genoemd in artikel 6.3.9 lid 1 wel vaker dan 1 keer subsidie aanvragen, als deze deelneemt aan verschillende MIT-R&D- samenwerkingsprojecten.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode 11 juni 2024 tot en met 17 september 2024 is: € 2.240.000,-. Er geldt een deelplafond van:

 • € 1.120.000,- voor de kleine MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Dit zijn de subsidies van € 200.000,- of minder per MIT-R&D-samenwerkingsproject. 
 • € 1.120.000,- voor de grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Dit zijn de subsidies van meer dan € 200.000,- per MIT-R&D-samenwerkingsproject. 

Als er budget overblijft bij één van de deelplafonds dan kan het resterend budget toegevoegd worden aan het budget van het andere deelplafond.

Samenwerkingsovereenkomst

Wij adviseren u om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten

Het is verstandig om schriftelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld subsidieverdeling, Intellectual Property Rights (IPR), het gebruik van de resultaten en de verdeling van de opbrengsten.

RVO: uit­ge­brei­de in­for­ma­tie over sa­men­wer­king en ken­nis­over­dracht

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Uitslagen tenders

De uitslagen van vorige tenders kunt u opvragen bij het Overijssel Loket. 

Actuele wet- en regelgeving