Regio Deal Twente 2023-2028

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Twente Board of een partij die door Twente Board is aangewezen als de aanvrager van de subsidie. 

Wat

Subsidie voor de uitvoering van de Regio Deal Twente. De Regio Deal Twente draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Twente.  

Waarvoor

Voor projecten die door de Twente Board als een Regio Deal-project zijn goedgekeurd.

Pretoets door Twente Board

 1. Voordat u aanvraagt moet het project door Twente Board zijn aangemerkt als Regio Deal-project.
 2. Aanmelden van projecten kan het hele jaar door bij de Twente Board Development door een mail te sturen naar project@twenteboard.nl of via de website van Twente Board.
 3. Twente Board toetst of een project voldoet aan:
  • de Regio Deal Twente;
  • de KRACHT-criteria zoals opgenomen in artikel 6.14.3 onder 4.

Als er meer aanmeldingen zijn dan het beschikbare budget, wordt prioriteit gegeven aan projectvoorstellen die het beste bijdragen aan de KRACHT-criteria.

Direct aanvragen

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2024' kunnen wij een eigen onderzoek starten naar de integriteit van aanvragers. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Bij aanvragen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw); afvalverwerking; recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw); overslag en logistieke processen; energie, onderwerpen uit integrale ondermijningsbeelden en thema’s van het RIEC. Het onderzoek voeren wij altijd uit vanaf € 1.000.000,- per aanvraag.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als uit ons onderzoek blijkt dat wij meer informatie nodig hebben dan kunnen wij u vragen om een Bibob-formulier subsidies in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en over de organisatie en haar bestuurders.

U hoeft alleen een Bibob-formulier subsidies in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-formulier subsidies wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. In dat geval geven wij geen voorschotten totdat de beoordeling is afgerond. Als het Bibob-formulier subsidies niet of niet compleet wordt ingediend, dan wordt de subsidie afgewezen. Voordat de subsidie wordt afgewezen krijgt de aanvrager nog de gelegenheid om zijn Bibob-formulier subsidies in te dienen of aan te vullen.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

Voorwaarden
 • De aanvrager moet de activiteiten uiterlijk 31 december 2027 uitgevoerd hebben.
 • De activiteiten:
  • moeten voldoen aan de KRACHT-criteria die door de Twente Board zijn vastgesteld. De KRACHT-criteria zijn:
   • Kansrijk: het project is vernieuwend, heeft een innovatief karakter, heeft een economische waarde en draagt bij aan de structurele versterking van het ecosysteem.
   • Regionaal: de activiteiten en resultaten van het project komen ten goede aan Twente. Er wordt een meerwaarde gecreëerd door bovenregionale samenwerking.
   • Aanvullend: het project is nieuw ten opzichte van bestaande activiteiten, het is wat betreft deelnemers aanvullend op bestaande activiteiten in Twente of er is sprake van sector overstijgende samenwerking.
   • Concreet: het project is uitvoerbaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de samenstelling van het projectteam.
   • Helder: er is sprake van SMART-doelstellingen en planning. Hierbij wordt gekeken naar de uitwerking en de aanpak.
   • Toekomstgericht: het project speelt in op maatschappelijke trends. Hierbij wordt gekeken naar de aard van het project. Gaat het om tijdelijk inspelen op de schommelingen van de economische groei op korte termijn of om de structurele versterking van het ecosysteem? Ook wordt gekeken naar de bijdrage aan de strategische doelstellingen Twente Board en of het gaat om een duurzaam businessmodel. 
  • mogen gestart zijn nadat het project door de Twente Board is goedgekeurd als Regio Deal-project. Let op: als wij de subsidie verlenen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) dan mogen de activiteiten pas starten nadat u de aanvraag bij ons heeft gedaan.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening of de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).  

De volledige voorwaarden kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs), hoofdstuk 1 en paragraaf 6.14 Regio Deal Twente 2023-2028. U vindt deze onder het kopje Actuele wet- en regelgeving op deze pagina.

Verplichte bijlagen - GEWIJZIGD-

U stuurt de volgende bijlagen mee in het aanvraagformulier.

 • Een projectplan, deze is vormvrij.
 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het door ons beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

En extra als er sprake is van een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden de onderlinge afspraken opgenomen. Wat er in een samenwerkingsovereenkomst komt te staan, is afhankelijk van het soort samenwerking dat partijen met elkaar aangaan. Een voorbeeld vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Staatssteunverklaring van alle partners. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format Staatssteunverklaring partners te gebruiken.
 • Verleningsbrieven van de partners maar alleen als zij dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun hebben ontvangen en alleen als zij de steun niet van ons hebben ontvangen.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is en aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidie totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal het percentage van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen dat door de Twente Board is vastgesteld.
 2. De subsidie is maximaal het bedrag dat door de Twente Board is vastgesteld.

Let op: de subsidie wordt verstrekt onder het voorbehoud dat het Rijk de volledige rijksbijdrage beschikbaar stelt. Als het Rijk de rijksbijdrage niet beschikbaar stelt of verlaagt, dan kan dit gevolgen hebben voor de verleende subsidie. 

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de jaren 2023 t/m 2027 is: € 5.000.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele wet- en regelgeving