Taalroute naar werk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 31 augustus 2024 voor 17.00 uur.

Voor wie

Een onderneming of een samenwerkingsverband van ondernemingen gevestigd in Overijssel.

Wat

Subsidie voor bedrijven voor de scholing en begeleiding van een laaggeletterde kandidaat of kandidaten. De subsidie is gericht op de prioriteiten basisvaardigheden, inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch op de arbeidsmarkt.

Met een laaggeletterde kandidaat bedoelen wij: een werkzoekende tussen 18 en 67 jaar zonder recent arbeidsverleden die, vooral door onvoldoende basisvaardigheden, een lage kans heeft op werkhervatting met als risico langdurige werkloosheid en geringe investeringen in kennis en beperkte mobiliteit. Voorbeelden van laaggeletterde kandidaten zijn herintreders die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken, statushouders, migranten en vluchtelingen.  

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 • A: scholing en begeleiding van een laaggeletterde kandidaat.
 • B: scholing van een laaggeletterde kandidaat.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • U mag voor de subsidieaanvraag nog niet gestart zijn met de scholing en begeleiding van de laaggeletterde kandidaat of kandidaten.
 • U heeft met de laaggeletterde kandidaat of kandidaten een arbeidsovereenkomst gesloten. Deze mag getekend worden op voorwaarde dat de subsidie wordt verkregen.
 • De gesloten arbeidsovereenkomst is:
  • voor minimaal 12 uur per week en voor minimaal twaalf maanden;
  • minder dan 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag gesloten.
 • De laaggeletterde kandidaat met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten:
  • woont in Overijssel;
  • heeft geen recent arbeidsverleden. Dat wil zeggen dat de laaggeletterde in de 6 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag geen betaald werk heeft gehad.
 • Als de aanvrager een uitzendbureau is dan wordt samengewerkt met minimaal één onderneming uit Overijssel die de arbeidsovereenkomst aanbiedt.
 • De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:
  • scholing of begeleiding voor niet-laaggeletterden;
  • inburgeringstrajecten, stageplekken, regulier bekostigd onderwijs, vrijwilligerswerk of dagbestedingen;
  • de voorbereiding en organisatie van arbeidsovereenkomsten waarbij nog geen arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen met werkgevers;
  • arbeidsovereenkomsten voor mensen met een Wajong-uitkering of mensen die geregistreerd staan in het doelgroepenregister. Het doelgroepenregister is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet bqa). De Wet banenafspraak is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking; 
  • als er sprake is van een bedrijf wiens kernactiviteit het is om leerwerktrajecten aan te bieden.
 • De subsidie moet passen binnen de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vanaf 30 april 2024 ook vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.16 Taalroute naar werk.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gesteld begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.
En extra als er sprake is van een samenwerkingsverband:
 • Een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden de onderlinge afspraken opgenomen. Wat er in een samenwerkingsovereenkomst komt te staan, is afhankelijk van het soort samenwerking dat partijen met elkaar aangaan. Een voorbeeld vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Staatssteunverklaring van alle partners. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format Bijlage Staatssteunverklaring te gebruiken.

Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 1. De personeelskosten voor begeleiding door de werkgever op basis van een vast uurtarief van € 40,-. Een onderbouwing van het uurtarief is daarom niet nodig.
 2. Kosten derden voor taalscholing of andersoortige scholing voor basisvaardigheden van de laaggeletterde kandidaat, gegeven door een erkende opleider.
  Let op:  loonkosten, reiskosten en materiaalkosten van de laaggeletterde kandidaat vallen hier niet onder. En ook niet de bemiddelingskosten van intermediaire organisaties.
Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 3.000,- per laaggeletterde kandidaat en een maximum van € 60.000,- per aanvrager.

Eigen bijdrage
 1. Minimaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, wordt betaald met een bijdrage van de aanvrager of derden.
 2. De eigen bijdrage bestaat uit een geldbijdrage en uit inzet van eigen uren op basis van een vast uurtarief van € 40,-.    

Let op: de totale bijdrage van alle overheden samen is maximaal 50% van de verleende subsidie. Dit betekent dat als wij maximaal 50% subsidie verlenen u voor deze activiteit geen bijdrage van andere (mede)overheden mag ontvangen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode 1 mei 2024 tot uiterlijk op 31 augustus 2024 is: € 300.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 Actuele wet- en regelgeving