Versnelling toekomstbestendige werklocaties

Voor wie

Voor gemeenten in Overijssel of organisaties.

Wat

Subsidie voor het op orde brengen van bestaande werklocaties door te sturen op kwantiteit en kwaliteit van werklocaties.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van ruimtelijk-fysieke onderdelen die in een projectplan zijn opgenomen en de planvorming die daarvoor nodig is.

U kunt aanvragen vanaf 2 oktober 2023 om 09.00 uur tot uiterlijk op 30 november 2023 voor 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De aanvrager is een Overijsselse gemeente waar de betreffende werklocatie zich bevindt of een organisatie die in het projectplan als aanvrager wordt genoemd.
 • NIEUW Per werkterrein kan in de jaren 2022 en 2023 maximaal 1 keer een subsidie ontvangen worden op basis van deze subsidieregeling.
 • De activiteiten:
  • zijn nog niet begonnen;
  • zijn in een projectplan opgenomen dat door de gemeente, het parkmanagement of een groep ondernemers in afstemming met de provincie Overijssel is opgesteld. De betreffende gemeente is in ieder geval betrokken bij het schrijven van het projectplan;
  • dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de werklocatie, waarbij wordt bijgedragen aan de energietransitie, aan natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie of circulaire economie. Het opwekken van zonne-energie heeft daarbij extra aandacht;
  • starten binnen 1 jaar na de datum waarop de subsidie is verleend en zijn binnen 3 jaar na de verlening van de subsidie afgerond.
  • hebben geen betrekking op winkelgebieden als werklocatie.
 • Het duurzaam beheer van de uit te voeren activiteiten is voor minimaal 5 jaar geregeld.
 • In het projectplan is:
  • beschreven op welke manier een nulmeting wordt gedaan.
  • beschreven hoe samen met bedrijven wordt gekeken wat het minimale percentage is wat zij in zullen zetten op het klimaatneutraal productief zijn, de beoogde energiebesparing of opwekken van duurzame energie;
  • is opgenomen wat de kostenverdeling per activiteit is, wat de maximale provinciale bijdrage is, wie de subsidieaanvrager is en waar het project uitgevoerd wordt.
 • Voor de activiteiten in het projectplan is niet eerder subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling of op basis van paragraaf 2.15 Klimaatadaptatie van het Uitvoeringsbesluit.
 • Activiteiten ter voorbereiding van het projectplan, gebruikelijke activiteiten of het beheer van de uitgevoerde activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • GEWIJZIGD Minimaal 60% van de begrote kosten van de activiteiten wordt betaald met een eigen bijdrage van ondernemingen of de gemeente. De eigen bijdrage van ondernemingen mag in natura zijn.
 • Als de aanvrager een onderneming is, voldoet de subsidie aan de Algemene de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 6.9 Versnelling toekomstbestendige werklocaties van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Voordat u aanvraagt

Als bijlage moet u een pretoets formulier meesturen. Dit formulier ontvangt u van ons nadat het gesprek met de provincie heeft plaatsgevonden.

Voor het maken van een afspraak voor het gesprek kunt u contact opnemen met:

Emile Sieders
Telefoon:06 1552 48 27
​​​​​​E-mail: e.sieders@overijssel.nl

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een projectplan voor de betreffende werklocatie. Hierin staat in ieder geval:
  • hoe samen met bedrijven wordt gekeken wat het minimale percentage is wat zij in zullen zetten op het klimaatneutraal productief zijn, de beoogde energiebesparing of opwekken van duurzame energie;
  • wat de kostenverdeling per activiteit is, wat de maximale provinciale bijdrage is, wie de subsidieaanvrager is en waar het project uitgevoerd wordt;
  • op welke manier een nulmeting wordt gedaan.
 • NIEUW Het ingevulde pretoets formulier waaruit blijkt dat het project is afgestemd met de provincie. De provincie heeft dan:
  1. getoetst of de activiteiten niet in strijd zijn met provinciaal beleid;
  2. getoetst of de activiteiten voldoende bijdragen aan het verbeteren van een bedrijventerrein en eventueel advies gegeven om de activiteiten aan te vullen of anders uit te voeren; 
  3. getoetst aan de activiteiten die in het projectplan zijn opgenomen of een ander bedrijventerrein al subsidie heeft ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  4. het betreffende bedrijventerrein al eerder subsidie heeft ontvangen.
 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee. Dit is niet van toepassing op gemeenten.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 

Hoe vraagt u aan?

U kunt aanvragen met het digitale aanvraagformulier dat u vanaf 2 oktober 2023 kunt vinden op deze pagina.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage -GEWIJZIGD-
 • De subsidie is het bedrag zoals afgesproken in het projectplan voor de betreffende werklocatie.
 • De subsidie is maximaal € 250.000,- per subsidieaanvraag.
 • De subsidie per deelnemende onderneming is nooit meer dan € 200.000,-.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 80.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de indieningsperiode 2 oktober 2023 tot 30 november 2023 is: € 800.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving