Vitaliteit van steden (stadsarrangementen)

Voor wie

Overijsselse gemeenten of organisaties die genoemd zijn in de stadsarrangementen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. De activiteiten zijn opgenomen in een Stadsarrangement.

Waarvoor

Voor de uitvoering van één van deze activiteiten:

 • Stadsarrangement A: een overzicht van activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van de binnenstad. Het stadsarrangement A wordt gemaakt door de gemeente of andere organisaties in de binnenstad samen met de provincie.
 • Stadsarrangement B: een overzicht van activiteiten die de binnenstad compacter maken en die ook effect hebben op de omliggende steden en dorpen.
 • Stadsarrangement C: een overzicht van activiteiten die onderdeel zijn van één of meerdere gebiedsontwikkelingen waarin minimaal 200 woningen worden gerealiseerd en die ook effect hebben op de omliggende steden en dorpen.

De stadsarrangementen moeten in overleg met de provincie zijn opgesteld.

Direct aanvragen

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2024' kunnen wij een eigen onderzoek starten naar de integriteit van aanvragers. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit vanaf € 1.000.000,- per aanvraag.

U vult een Bibob-vragenformulier alleen in als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Vult u het formulier niet, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag alsnog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.
De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders. Bij particulieren over bestuursfuncties en financiën.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

Voorwaarden
 • De aanvrager voor:
  • Stadsarrangement A is een Overijsselse gemeente of een organisatie die in het stadsarrangement genoemd is als subsidieaanvrager;
  • Stadsarrangement B en C is een Overijsselse gemeente.
 • Het stadsarrangement is in overleg met de provincie opgesteld.
 • In het Stadsarrangement staat:
  • welke activiteiten of aanpassingen worden uitgevoerd;
  • de kostenverdeling per activiteit;
  • de maximale provinciale bijdrage;
  • wie de subsidieaanvrager is, en;
  • waar het project wordt uitgevoerd.
 • De activiteiten:
  • horen niet bij de taak of de bedrijfsvoering van de gemeente
  • moeten voor:
   • Stadsarrangement A binnen 3 jaar na verlening van de subsidie uitgevoerd zijn;
   • Stadsarrangement B en C binnen 5 jaar na verlening van de subsidie uitgevoerd zijn.
 • Deze subsidieregeling valt onder de de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 2.8 Vitaliteit van steden (stadsarrangementen).

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Het door de provincie en gemeente of andere partijen opgestelde stadsarrangement.
 • Voor organisaties:
  • een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of, bij telebankieren, een schermprint waarop naam en rekeningnummer zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
  • verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

In het formulier kunt u maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker Stadsbeweging. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Esther Krieger
Tel. 038 499 9627
Mail: e.krieger@overijssel.nl of stadsbeweging@overijssel.nl

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is een vast bedrag per aanvrager.
 • De subsidie is het bedrag dat opgenomen is in het stadsarrangement van de betreffende gemeente.
Beschikbaar budget
 • Subsidieplafond voor de jaren 2022 en 2023: € 9.640.000,-.
 • Subsidieplafond voor het jaar 2024: € 468.500,-.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Wet- en regelgeving