Digitale en circulaire industrie Overijssel

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Voor Mkb-ondernemingen in de sector industrie.

Wat

Subsidie voor Mkb-ondernemingen in Overijssel om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en/of circulair ondernemen. 

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Het uitvoeren van digitaliseringsactiviteiten voor een onderneming die in Overijssel is gevestigd. Hiervoor moet u een EDIH-assessment laten uitvoeren.
 • Activiteit B: Het uitvoeren van circulaire activiteiten voor een onderneming die in Overijssel is gevestigd. Hiervoor moet u een CIRCO-track of de werkplaats circulair organiseren van Saxion volgen.

Een aanvrager kan 2 keer subsidie aanvragen, 1 keer voor activiteit A en 1 keer voor activiteit B. Een verbonden onderneming van moeder-dochter-zuster onderneming wordt gezien als 1 aanvrager.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager is:
  • een BV, een NV, een eenmanszaak, een maatschap of een v.o.f.;
  • geen grote onderneming.
 • De activiteiten moeten starten binnen 3 maanden na de datum van de subsidieverlening en binnen 12 maanden na de datum van de subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • De subsidie past binnen de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.13 Digitale en circulaire industrie Overijssel.

Voorwaarden activiteit A
 • U heeft een EDIH-assessment laten uitvoeren na 1 januari 2023.
  Een EDIH-assessment is het doorlichten van een onderneming door innovatie deskundigen. Het resultaat is een EDIH-digitaliseringsplan met een overzicht van de digitaliseringsmogelijkheden voor de onderneming. EDIH staat voor European Digital Innovation Hub. De EDIH is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland waar in totaal 17 partners in Oost Nederland samenwerken. Een EDIH ondersteunt bedrijven in hun digitale verandering en doet dit zonder winstoogmerk. EDIH krijgt steun van de Europese commissie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Overijssel. Aanmelden voor een EDIH-assessment kan via: https://boostsmartindustry.nl/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen.
 • Het gaat om het digitaliseren van het productieproces.
 • Het moet gaat om één of meer van de volgende digitaliseringsactiviteiten:
  1. het digitaal koppelen van het aanbod, bedrijfsvoering en verkoop;
  2. optimaal beheren en gebruiken van data in de onderneming en het verkrijgen van actueel inzicht op diverse lagen in de organisatie;
  3. digitaal archiveren en digitaal op orde brengen van bedrijfsinformatie;
  4. het toepassen of verbeteren van Enterprise Resource Planning (ERP) of Manufacturing Execution System (MES) computerprogramma;
  5. het automatiseren van productieprocessen, door integrale toepassing van industriële automatisering en robotisering.
 • De digitaliseringsactiviteiten:
  • zijn in het EDHI-digitaliseringsplan van de aanvrager opgenomen;
  • worden uitgevoerd door een deskundige derde. Dit mag niet een moeder-dochter-zuster onderneming zijn waarmee de aanvrager verbonden is.
 • De vervanging van bestaande apparatuur wordt niet gezien als een digitaliseringsactiviteit.
Voorwaarden activiteit B
 • Het gaat om het verder uitwerken van de mogelijkheden die in het CIRCO-actieplan of in het stappenplan uit de Werkplaats Circulair Organiseren van de aanvrager zijn opgenomen:
  • CIRCO-actieplan is een overzicht met praktische handvatten en circulaire mogelijkheden voor de deelnemende onderneming, opgesteld door CIRCO na het volgen van een CIRCO track.
  • CIRCO track is een workshop-programma waarbij ondernemers kennis op doen over circulair ondernemen. Het is gedeeltelijk online en gedeeltelijk met fysieke bijeenkomsten. Per deelnemende onderneming wordt een CIRCO-actieplan opgesteld met een overzicht van de circulaire mogelijkheden voor de onderneming. Een aanmelding voor een CIRCO track kan via: https://www.circonl.nl/hub-netwerk-nederland/oost-nederland/.
  • De CIRCO track is gevolgd na 1 juli 2022. 
  • Werkplaats Circulair Organiseren is een traject voor ondernemers en organisaties die circulaire vraagstukken willen aanpakken georganiseerd door Saxion Hogeschool. Tijdens dit traject wordt gekeken naar de kringloop (op organisatie- of productniveau) en naar het verdienmodel. Het eindresultaat is een stappenplan voor het integreren van circulariteit in het verdienmodel en een advies over concrete vervolgstappen. Aanmelden kan via: https://businessmodellab.nl/werkplaatscirculairorganiseren.
 • Het gaat om één of meer van de volgende activiteiten om zo de overgang naar circulair ondernemen te versnellen:
  • advies en ondersteuning om op een innovatieve manier producten of diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een circulaire economie. Denk hierbij aan het hergebruiken van grondstoffen, het verminderen van afvalstromen, het verlengen van de levensduur van producten en het stimuleren van deeleconomieën;
  • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van circulair;
  • advies en ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een circulair verdienmodel. Dat is de manier waarop een onderneming geld verdient;
 • De activiteiten:
  • zijn direct van belang voor de aanvrager. Dit betekent bijvoorbeeld dat een algemeen onderzoek over circulair niet voor de subsidie in aanmerking komt;
  • de activiteiten worden uitgevoerd door een deskundige derde, niet zijnde een moeder-dochter-zuster onderneming waarmee de aanvrager verbonden is. De activiteiten mogen ook niet uitgevoerd worden door CIRCO.
Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Als u subsidie vraagt voor activiteit A (de uitvoering van digitaliseringsactiviteiten):
  • het EDIH-digitaliseringsplan. In het plan staat wanneer de EDIH-scan (of EDIH-assessment) is uitgevoerd;
  • offerte(s) van de kosten van de digitaliseringsactiviteiten. De offerte is uitgebracht na 1 januari 2023.
 • Als u subsidie vraagt voor activiteit B (de uitvoering van digitaliseringsactiviteiten):
  • het CIRCO-actieplan of het stappenplan uit de Werkplaats Circulair Organiseren. In het plan staat wanneer de CIRCO track is gevolgd.
  • offerte(s) van de kosten van de circulaire activiteiten. De offerte is uitgebracht na 1 juli 2022. 
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? U kunt het document ook opvragen via het Overijssel Loket.

Hoe vraagt u aan

U kunt aanvragen met het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 10.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 en 2024 samen is € 1.000.000,-. Er geldt een deelplafond voor: 

 • Activiteit A (het uitvoeren van digitaliseringsactiviteiten): € 750.000,-.
 • Activiteit B (het uitvoeren van circulaire activiteiten): € 250.000,-.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving